Onze punten uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 die zijn gerealiseerd

Onze punten uit het verkiezingsprogramma 2014-2018 die zijn gerealiseerd

Sociale zekerheid
Een belangrijk onderwerp bij de vorige verkiezingen was de overgang van sociale zekerheid rond zorg, werk en jeugd van het rijk naar de gemeente. Voor PZ was het van belang dat deze overgang niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor onze burgers. Uit onderzoek is gebleken dat de inwoners van Zoeterwoude erg tevreden zijn over de manier waarop de overgang heeft plaatsgevonden. Zoeterwoude heeft hiermee de hoogste score in de Leidse regio behaald. Verder zijn nieuwe vormen van zorg en welzijn geïntroduceerd. Voorbeelden hiervan zijn de oprichting van ZVE (Zoeterwoude voor elkaar) en de start met de welzijnscoach.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid hebben we verschillende van onze punten uit het vorige verkiezingsprogramma gerealiseerd. Zo heeft de gemeente duurzaamheidseisen verplicht bij aanbestedingen van bouwprojecten. Daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis en andere gemeentelijke locaties waar dat mogelijk was. Een belangrijk burgerinitiatief was de oprichting van de stichting Duurzaam Zoeterwoude.
Ook bij agrariërs en het bedrijfsleven is er meer aandacht gewekt voor het onderwerp duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de projecten De Groene Cirkels en Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein. Huurders kunnen nu profiteren van het duurzaamheidsfonds via een subsidie aan de woning- corporatie Rijnhart Wonen voor het energiezuinig maken van hun woningen.

Zelfstandig en groen
Belangrijk voor PZ is dat Zoeterwoude zelfstandig, weids, groen en ondernemend blijft met behoud van het dorpse karakter en een goede bereikbaarheid van het landschap en mogelijkheden voor multifunctionele landbouw. PZ staat open voor regionale samenwerking, maar dan wel met de voordelen van een zelfstandig Zoeterwoude. Bij de onderhandelingen over de Leidse regio is dat standpunt steeds met succes naar voren gebracht.

Dienstverlening en burgerparticipatie
PZ heeft zich bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen uitgesproken voor een verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan de burgers. En ook voor meer participatie van burgers bij de gemeentelijke besluitvorming. Er is voortgang geboekt met het beter betrekken van bewoners en bedrijven bij projecten door hen beter, tijdig en duidelijk te informeren over planning, voortgang en inhoud van projecten. Op 30 mei 2015 hebben de fractieleden van PZ het thema “sociale domein” bij de supermarkten in het dorp en aan de Rijndijk aan de inwoners toegelicht.

Financiën
PZ heeft zich in het vorige verkiezingsprogramma uitgesproken tegen onnodige lastenverzwaringen voor burgers en ondernemingen. Daardoor is de OZB (onroerendzaakbelasting) in 2017 niet verhoogd. Daarnaast zal de rioolheffing in 2018 worden verlaagd. Verder heeft PZ geijverd voor een goedkopere bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat. Dit heeft geleid tot een reorganisatie waardoor er nu meer aandacht is voor een integrale aanpak van de uitvoering.

Ruimtelijke ordening
PZ hecht veel waarde aan de grenzen van het Groene Hart en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het bestaande veenweidegebied. PZ was en blijft tegen het bebouwen van het landschap buiten de bebouwde kom. PZ heeft vóór de bebouwing van nieuwbouw bij Verde Vista, de Zwethof en bij herontwikkelingslocaties zoals Woudevoirt gestemd. Al deze initiatieven zijn of worden momenteel gerealiseerd.

Verkeer en vervoer
PZ vindt goede openbaar-vervoersverbindingen belangrijk. Deze zorgen immers voor een goede bereikbaarheid van burgers en ondernemingen. Zo zijn in de afgelopen raadsperiode de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de bushaltes bij de N206 verbeterd. Daarnaast is het fietspad langs de Zuidbuurtseweg geopend, hetgeen een belangrijke aanwinst is voor de veiligheid en het recreatief netwerk Zoeterwoude met fiets-, wandel- en skeelerpaden.

Jeugd en onderwijs
In het vorige verkiezingsprogramma pleitte PZ voor het inrichten van een Brede School. Inmiddels wordt aan de Emmaushof in het dorp druk gebouwd aan het nieuwe Kindcentrum, waarin plaats komt voor de kinderopvang, de scholen, de bibliotheek en het consultatiebureau.

Sport en recreatie
PZ is voorstander van het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande sportaccommodaties, waaronder het zwembad. In de afgelopen raadsperiode is de samenwerking tussen (sport)verenigingen gestimuleerd. Er is geld beschikbaar gekomen om niet-gebonden sportbeoefening te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het Street Workout parcours aan het Molenpad.

Overige punten
Op het gebied van kunst en cultuur zijn de bibliotheken in zowel het dorp als aan de Rijndijk gehandhaafd. Bruggen zijn vervangen, kades zijn verbeterd. Met betrekking tot de openbare orde en veiligheid hebben burgers zelf meer verantwoordelijkheid genomen door deelname aan Burgernet, die qua deelname in Zoeterwoude boven het landelijk gemiddelde ligt.

Facebook