Duurzaamheid

Duurzaamheid

PZ motie duurzaamheid verworpen

PZ heeft in de gemeenteraadsvergadering van 23 november met een motie (klik voor de tekst) gevraagd de snelheid van verduurzaming van onze gemeente te verhogen.


Veel van de huidige initiatieven in Zoeterwoude worden door alleen particulieren ingezet en dragen naar onze mening nog te beperkt bij aan de doelstellingen die wij in het coalitieakkoord hebben afgesproken: in de top van de meest duurzame gemeenten.

PZ wil graag grootschalige projecten mogelijk maken, waarbij juist alle inwoners van Zoeterwoude profiteren. Wij zien hierbij goede mogelijkheden voor gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven (publiek-private samenwerking).

De motie is helaas afgestemd. Het CDA, SBZ en de VVD zijn wel tevreden in het huidige tempo en zien geen toegevoegde waarde in gezamenlijke financiering met het bedrijfsleven. Voor PZ is deze motie nog maar het begin. Wij blijven ons inzetten voor een meer actieve houding van de gemeente naar initiatiefnemers van duurzame projecten.

Zoeterwoude en de circulaire economie

De groeiende wereldbevolking en de daarmee samenhangende stijgende consumptie hebben onomkeerbare gevolgen voor onze samenleving en dus ook voor Zoeterwoude. De klimaatverandering die hierdoor ontstaat is dusdanig groot dat de huidige welvaart voor toekomstige generaties onzeker is. Het antwoord op deze ontwikkelingen is het scheppen van een circulaire economie.
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat is gericht op het hergebruik van producten en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat in een perfecte circulaire economie geen eindige grondstoffen worden gewonnen en er geen afval is.

Wat betekent een circulaire economie voor de Zoeterwoudse inwoners, ondernemers, gemeente en de politiek? Al deze deelnemers aan de Zoeterwoudse samenleving kun150723-gispen-visualdesign-circulaire economie-1 circel-nederlannen en zullen een bijdrage moeten leveren aan de tot stand brenging van een circulaire economie door:

 • zo veel mogelijk de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te verminderen
 • tot nul terugbrengen van afval, uitstoot van broeikasgassen en gebruik van gevaarlijke stoffen
 • overgang naar een volledig hernieuwbare en duurzame energievoorziening

Het mag duidelijk zijn dat Zoeterwoude als gemeenschap niet in staat is om de circulaire economie, die veel verder reikt dan onze gemeentegrenzen, in haar eentje tot stand kan brengen. Wel kunnen we bij ons dagelijks handelen als consument, als verkeersdeelnemer, als woninghuurder/ -bezitter nadenken of wij in lijn met de uitgangspunten van een circulaire economie handelen en waar mogelijk we ons (meer…)

Zoeterwoude steeds duurzamer

kees
Gisteren mocht ik in het nieuwe gebouw van Emmaus samen met de bestuurder van Wijdezorg een handtekening zetten onder een nieuwe duurzaamheidsafspraak, een “Green Deal” in de zorgsector.
Vooral door de Klimaatafspraken van Parijs komt er nu overal meer aandacht voor duurzaamheid, maar ik bedacht me dat de situatie enkele jaren terug –ook in Zoeterwoude- toch wel heel anders was. In april 2010 was Zoeterwoude in de regio de eerste gemeente die aankondigde meer aan duurzaamheid te gaan doen. Dat onderwerp werd toen –op voorstel van PZ- het grote speerpunt van het nieuwe coalitieakkoord. Aan mij als wethouder was de mooie taak om aan dit speerpunt uitwerking te geven. In september 2010 begonnen we met de aparte inzameling van plastic afval en een convenant voor het verantwoord gebruik van hardhout (FSC). Met steun van onze coalitiepartner en van de ambtelijke organisatie konden we gaandeweg steeds meer doen.
Een belangrijke stap was in 2012 de oprichting van het Duurzaamheidsfonds. Hierbij zette de gemeente een fors bedrag opzij om inwoners en bedrijven te stimuleren tot maatregelen. Vooral woningeigenaren hebben veel gebruik gemaakt van de subsidie voor isolatie en zonnepanelen. (Er is overigens nog steeds geld beschikbaar en ook huurders kunnen tegenwoordig meedoen). De werking van het fonds is vervolgens uitgebreid: we hebben met de bedrijven op de Grote Polder gekeken naar energie-besparing en we hebben maatregelen ontwikkeld voor agrariërs en voor appartementen gebouwen (VvE’s). Ook verenigingen en instellingen kunnen nu een beroep op het fonds doen.
Als gemeente zelf zijn we ook aan de slag gegaan, hetgeen bijvoorbeeld heeft geleid tot (meer…)

Duurzame leefomgeving

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode.
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Top 20 van de duurzame gemeenten in Nederland


DuurzaamheidGerealiseerd per eind 2015:

 • Verbetering, van plaats 67 (2013) naar plaats 60 (2015).
 • Luchtkwaliteit is verbeterd.
 • Huishoudelijk afval verminderd door inzameling plastic en ook blik en drankenkartons.
 • Energieverbruik, energiebesparing, CO2-uitstoot en opwekking van hernieuwbare energie in 2015 een lagere score (o.a. vanwege 2 windmolens naar 1).
 • Duurzaamheidsfonds ook voor huurders en maatschappelijke organisaties.

Actiepunten 2016-2018

 • Ondersteunen duurzaamheidinitiatieven inwoners.
 • Van 1 windturbine eind 2015 naar 6 windturbines eind 2016.
 • Collectief opwekken van zonne-energie.
 • Omgekeerd inzamelen: grondstoffen (papier, kleding, PMD, GFT) worden ingezameld. Restafval wordt tegen betaling weggebracht.
 • Scheiden regenwater- en grijswaterriool.
 • Straatverlichting: overgang op LED-verlichting, voorzien van gebruikssensoren, Dynamisch lichtbeheer.

 

Duurzaamheidfonds Zoeterwoude wegens succes verlengd

Progressief Zoeterwoude heeft zich in haar verkiezingsprogramma 2014 hard gemaakt belangrijke stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. In de kleine 2 jaar na de raadsverkiezingen zijn inmiddels een aantal PZ voornemens omgezet in daden.
Het, mede op initiatief van ons in de vorige raadsperiode ingevoerde Duurzaamheidfonds, heeft sinds april 2014 een vervolg gehad bij particuliere woningbezitters. Er zijn nog meer gratis energiescans uitgevoerd, er zijn particuliere woningen geïsoleerd en zonnepanelen met subsidie geplaatst. Ook is de subsidieregeling inmiddels beschikbaar voor agrarische bedrijven.SDWordCloud21

Het huidige Duurzaamheidfonds, de subsidieregeling die gefinancierd wordt vanuit de rente op de door Zoeterwoude verkochte de Nuon aandelen, loopt per 1 januari 2016 af. Ondanks dat Zoeterwoude ten opzichte van de ons omringde gemeente op het gebied van duurzaamheid met plaats 67 op de gemeentelijke duurzaamheid index het goed doet, valt naar mening van PZ nog wel een verbeteringsslag gemaakt te worden. Daarom zijn we blij dat raad op 17 december besloten heeft het duurzaamheidfonds in 2016 te vervolgen en op een aantal punten uit te breiden.
Naast de gratis energiescans en subsidie voor duurzaamheid maatregelen voor particuliere woningbezitters en agrarische bedrijven, wordt nu ook de uitdrukkelijke PZ wens huurders en maatschappelijke organisaties van de regeling gebruik te laten maken, gehonoreerd.

Met het stimuleren van het nemen van energiemaatregelen door woningeigenaren, agrarische bedrijven en nu ook door woninghuurders wordt slechts een deel van de duurzaamheid actiepunten op de PZ agenda uitgevoerd.
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, de in aanbouw zijnde 4 windmolens op het Heineken terrein en het per 1 januari aanstaande nieuwe afvalinzameling beleid zijn er op het gebied van duurzame energiewinning en duurzaam gebruik van grondstoffen eveneens belangrijke stappen gezet.

Echter het is onze ambitie om binnen 4 jaar een plaats te verwerven in de top-20 van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Met de huidige 67ste plaats 67 is dit nog lang niet gerealiseerd. Dat betekent dat er voor ons (de politiek, het college en de ambtelijke organisatie) maar ook voor u (de inwoners, ondernemers) nog een uitdagende taak ligt om Zoeterwoude weids, groen en duurzaam te maken en te houden.

PZ wil zonnepanelen integreren met beplanting op geluidscherm A4

Schermafdruk 2015-09-01 10.59.56Kort geleden werden wij door een brief van het Buurtactief Het Oude Dorp geïnformeerd over het voornemen van de BAM en Rijkswaterstaat om 5000 tot 9000 m2 zonnepanelen op de (horizontale) geluidsschermen over de A4 te plaatsen. Omdat eerder is afgesproken dat dit gebied ontwikkeld wordt met een parkachtige uitstraling is er een grote hoeveelheid Sedum geplant. De plaatsing van deze zonnepanelen zal dit zicht te niet doen.
Het bewonerscomité heeft geprobeerd met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken om de zonnepanelen te integreren met de beplanting zodat de parkachtige uitstraling behouden blijft. Hieraan wordt echter onvoldoende gehoor gegeven.
Deze zonnepanelen komen op Leidens- en Leiderdorps grondgebied maar hebben gevolgen voor de toekomstige (de weglaten) Zoeterwoudse bewoners van de nieuwbouwwijk Verda Vista. Deze woonwijk grenst immers pal aan de geluidswal.Sedum_Green_Roof_3
PZ is voor de plaatsing van zonnepanelen, maar tegen de aantasting van de parkachtige uitstraling overkapping van de A4 en tegen de te verwachte overlast door weerkaatsing door de panelen. Ook zijn wij teleurgesteld door de gebrekkige communicatie van het Leidse stadsbestuur. Waarom is het Zoeterwoudse gemeentebestuur nooit door Leiden op de hoogte gesteld van de zonnepaneel plannen? En waarom is het plan juist ter inzage gelegd tijdens de vakantie?
De sluitingstermijn om een reactie te kunnen geven op de voorgenomen vergunningaanvraag is inmiddels verstreken. Maar PZ vindt dat het Zoeterwoudse bestuur wel duidelijk moet laten weten dat de gevolgde procedure en ook de aanpak niet goed zijn. Gelukkig heeft de betreffende wethouder toegezegd het stadsbestuur van Leiden hierop aan te spreken. Mogelijk is het tij nog te keren?

Vervolgplan Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude, 2011-2014

In het coalitieprogramma 2010 “Duurzaam in beweging”hebben wij de belofte gedaan Zoeterwoude duurzamer te maken. Aan de hand van de in 2011 opgestelde Duurzaamheidsagenda zijn tien speerpunten voortvarend aangepakt. De belangrijkste van deze punten zijn: duurzaam bouwen; behoud en verbeteren van groene omgeving; energiebesparing; verminderen van afval; duurzame energieopwekking (wind, zonnepanelen, aardwarmte, biomassa etc.).

zonnepaneelDat dit beleid succesvol is geweest, wordt mede bevestigd door de 12e plaats voor de gemeente Zoeterwoude (van de 396 gemeenten) op de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014. Maar nog belangrijker dan een 12e plaats is dat uit de door de Omgevingsdienst West-Holland uitgevoerde evaluatie blijkt dat de tien speerpunten grotendeels zijn uitgevoerd en de beoogde doelen zijn behaald.

Ondanks dat PZ ook zeer tevreden is met de tot nu behaalde resultaten, vinden wij dat we in Zoeterwoude nog verder moeten en kunnen verduurzamen. Naast de adviezen van (meer…)

Facebook