Financiën

Financiën

Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude

grondbeleidIn de Voorronde van 24 november jl. heeft PZ als enige fractie al inhoudelijk gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie: “Evaluatie grondbeleid gemeente Zoeterwoude”. Het instrument van de Rekenkamercommissie wordt door de raad maar heel zelden ingezet om onderzoek te doen naar o.a. problemen of zaken binnen de gemeente die verbetering behoeven. Onze insteek rond het grondbeleid is vooral het up to date maken van het bestaande beleid en het verbeteren van de kwaliteit en transparantie. Dit is van groot belang voor een goede Ruimtelijke Ordening in Zoeterwoude, nu en in de toekomst, met goede bouwprojecten en het zo veel mogelijk voorkomen van financiële risico’s.

We zijn heel benieuwd naar het collegestandpunt en -voorstel dat in het eerste kwartaal van 2017 zal verschijnen.

Wij hadden het graag eerder tegemoet gezien! (lees verder: rapport-rekenkamer-grondbeleid)

De begroting 2017-2020

Van verantwoording ook naar stuurmiddel

expressor-governance-dashboardOm een goed beeld te krijgen wat er zoal in de gemeente Zoeterwoude gebeurt en waar uw gemeenschapsgeld aan wordt besteed, is de gemeentelijk begroting een interessant en leerzaam instrument. Per programma (= verantwoordelijkheidsgebied) worden de plannen en de hiervoor benodigde middelen uitgewerkt en tevens wordt er gekeken naar de 3 opvolgende jaren.
De afgelopen jaren is opzet van de begroting naast een verantwoording vooraf, ook steeds meer een stuurmiddel geworden. Bij de meeste programma’s worden inmiddels de te behalen doelen, prestaties en activiteiten benoemd. Ook worden in de begroting steeds meer kengetallen en de daarbij behorende streefwaarden aangegeven. Dit maakt het onder meer voor de gemeenteraad mogelijk haar controlerende en sturende taak op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. Maar ook Zoeterwoudse bevolking en het bedrijfsleven zouden hiermee via haar vertegenwoordiging in de gemeente, de gemeenteraad, sturing aan de uitvoering van het gemeente beleid kunnen geven!
Wij nodigen u uit om de titel van de begroting 2017-2020, “Dichtbij en Verantwoordelijk” (zie gemeente @zoeterwoude.nl , bestuur en organisatie/ begroting) met ons waar te maken.

Blader de begroting eens door en deel met ons de hierbij u opgekomen vragen en opmerkingen. U bent iedere maandag voorafgaande aan de raadsvergadering van harte welkom op onze fractievergadering.

Beschouwingen naar aanleiding van de Begroting 2015-2018

We zijn heel tevreden met de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Het betreft opnieuw een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2018, zonder dat de gemiddelde gemeentelijke lasten toenemen en zonder het verdwijnen van belangrijke voorzieningen voor de Zoeterwoudse gemeenschap. Zo kunnen sportvoorzieningen blijven bestaan en indien nodig worden gerenoveerd en blijven de bibliotheken en het zwembad open.logo

De drie decentralisaties
PZ ziet als de belangrijkste opgave voor de gemeente in 2015 het goed richten, inrichten en verrichten van de drie decentralisaties van jeugdzorg, langdurige zorg en de participatiewet om mensen naar werk te leiden. Hoewel we formeel per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid krijgen, zijn we al in samenwerking met Leiderdorp met een pilot Jeugdzorg begonnen.

We hebben het college aan de hand van een motie twee voorstellen gedaan voor het sociale domein. Het eerste voorstel is om een sociale kaart te ontwikkelen, waar op een toegankelijke wijze voor inwoners/cliënten het zorgaanbod te vinden is. Het tweede voorstel is om vraag en aanbod van zorg, met name mantelzorg en vrijwilligerswerk, inzichtelijk te maken. (meer…)

Subsidie

subsidie_pvHet subsidie programma in Zoeterwoude wordt voor 4 jaar vastgesteld, waarbij per jaar bekeken wordt of de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk kan worden gegeven.
In januari 2015 gaat een nieuwe periode van 4 jaar in. In de loop van dit jaar, en ook nu al, worden voorbereidingen getroffen om de subsidies voor de komende jaren te kunnen bepalen.
Het is niet de bedoeling om het subsidiebeleid van Zoeterwoude te gaan veranderen.
Wel is het belangrijk om in te spelen op maatschappelijke veranderingen die op de gemeente afkomen (waaronder extra taken met betrekking tot zorg, jeugd en inkomen; verdergaande verwachtingen m.b.t. burgerparticipatie).
Op woensdag avond 10 september is er een bijeenkomst gepland op het gemeentehuis, waar de gemeenteraad en het college in gesprek gaan met subsidie aanvragers. 
Op dit moment houdt een speciale raadswerkgroep zich bezig met het formuleren van criteria en kaders, waarlangs de raad en het college subsidie-aanvragen kunnen toetsen.

Progressief Zoeterwoude vindt het belangrijk dat de te volgen procedures omtrent subsidie aanvragen en -behandeling duidelijk en transparant zijn. Ook ziet PZ de informatievoorziening en communicatie omtrent het Zoeterwouds subsidiebeleid graag verbeterd.

De Voorjaarsnota

20130620voorjaarsnota2013De voorjaarsnota is een tussentijds verslag van de burgemeester en wethouders aan de Gemeenteraad waarin de afwijkingen ten opzichte van de plannen voor 2014-2017 ordt aangegeven. Op hoofdlijnen wordt verslag gedaan van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan.

Het onderwerp in de Voorjaarsnota waar wij als PZ het meest zorgen overmaakt zijn mogelijke gevolgen van de onlangs door de provincie aangegeven Woning Behoefte Raming. Dit is een afspraak met de buurgemeenten hoeveel woningen we in totaal kunnen bouwen. Hierin is het aantal door Zoeterwoude te bouwen woningen teruggebracht van 402 naar 142.  Gezien de geplande woningbouwprojecten  zoals Woudevoirt, Bakker Blok, Verda Vista, Bloemenweide Noord en Zwethof is het duidelijk dat deze beperking het Zoeterwoude onmogelijk maakt om aan de woningbehoefte van de Zoetewoudenaren tegemoet te kunnen komen. Ook kan dit tot aanzienlijke financiële gevolgen leiden.

Wij als PZ vinden het noodzakelijk dat hoogste prioriteit wordt gegeven aan het ontwikkelen van een onderzoek waarin de toekomstige bevolkingssamenstelling en de daarmee te verwachte behoefte aan type woningen kan voldoen aan de wensen van de Zoeterwoudse inwoners.

Begrotingen van de Zoeterwoudse samenwerkingsverbanden

begroting-300x250Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 mei stonden de begrotingen 2015 van zeven samenwerkingverbanden. Samenwerken met andere gemeenten, en daarmee het bundelen van kennis en ervaring, verlaagt de kwetsbaarheid van Zoeterwoude. Hierdoor kunnen op een verantwoorde wijze de voordelen van een kleine zelfstandige gemeente dichtbij de burgers worden behouden. Zo heeft Zoeterwoude een deel van de gemeentelijke organisatie in ServicePunt 71 ondergebracht, worden de gemeentelijke belastingen geïnd door de BSGR, werken we samen met veertien andere gemeenten in Holland Rijnland, is gezondheidszorg en veiligheid regionaal-, en de politie landelijk georganiseerd. Progressief Zoeterwoude heeft bij een aantal van de ingediende begrotingen de kritische vraag gesteld of de voorgenomen bezuinigingen niet te eenzijdig door het verminderen van arbeidsplaatsen wordt gerealiseerd en dat hierdoor de kwaliteit  van de te leveren diensten in gevaar komt. Ondanks deze kanttekening hebben wij ingestemd met alle zeven begrotingsvoorstellen.

Facebook