Natuur en milieu

Natuur en milieu

Motie van PZ uitgevoerd: nieuwe bomen aan de Nieuweweg

In 2015 heeft PZ door het indienen van een motie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de bomen aan de Nieuweweg. De gemeenteraad heeft daarop besloten alle zieke bomen te vervangen door nieuwe aanplant om op deze manier de uitstraling weer terug te krijgen.

Op donderdag 16 november 2017 heeft PZ wethouder Kees den Ouden de eerste van in totaal 141 aan te planten Elzen geplaatst.

 

foto: Piet Guijt

Nieuwe bomen langs de Nieuwe Weg

foto: Piet GuijtDe Nieuwe Weg, tussen Dorp en Weipoort, is goed herkenbaar in het groene landschap van Zoeterwoude.
De eeuwenoude ontginningsstructuur in de Westbroek Polder is heel goed bewaard gebleven. De bomen die de weg omzomen maken die structuur van verre zichtbaar. Maar zowel van ver als dichtbij is te zien dat die rij bomen er elk jaar minder goed uit ziet.
De bomen aan de zuidzijde zijn voor het grote merendeel nooit goed aangeslagen. De aard van de grond is slecht, de berm is ook te smal.
De bomen aan de noordzijde zijn iepen die jaar na jaar ten prooi vallen aan de iepziekte. Op dit moment zijn alweer 7 bomen aangekruist.

Vorige zomer heeft PZ het College met een motie gevraagd om een plan op te stellen om de boomstructuur helemaal te vernieuwen. Daaruit is nu het voorstel gekomen om alle bomen langs de Nieuwe Weg te kappen en aan de noordzijde een heel nieuwe rij elzen te planten.
De grond is onderzocht en gebleken is dat die verbeterd moet worden om nieuwe bomen goed aan te laten slaan. Aan de zuidzijde is berm daarvoor te smal.
Aan de noordzijde zullen 140 nieuwe elzen worden geplant.
Het is PZ erom te doen dat er weer een goed in het landschap passende laanstructuur ontstaat. Dat lukt alleen maar met een radicale oplossing, anders blijft de Nieuwe Weg nog lange tijd een rommelig beeld in het landschap.

Naar verwachting zal het voorstel van het College volgende maand worden goedgekeurd, het voornemen is nog in het voorjaar van 2017 de nieuwe bomen te planten.

 

PZ wil zonnepanelen integreren met beplanting op geluidscherm A4

Schermafdruk 2015-09-01 10.59.56Kort geleden werden wij door een brief van het Buurtactief Het Oude Dorp geïnformeerd over het voornemen van de BAM en Rijkswaterstaat om 5000 tot 9000 m2 zonnepanelen op de (horizontale) geluidsschermen over de A4 te plaatsen. Omdat eerder is afgesproken dat dit gebied ontwikkeld wordt met een parkachtige uitstraling is er een grote hoeveelheid Sedum geplant. De plaatsing van deze zonnepanelen zal dit zicht te niet doen.
Het bewonerscomité heeft geprobeerd met de ontwikkelaar nieuwe afspraken te maken om de zonnepanelen te integreren met de beplanting zodat de parkachtige uitstraling behouden blijft. Hieraan wordt echter onvoldoende gehoor gegeven.
Deze zonnepanelen komen op Leidens- en Leiderdorps grondgebied maar hebben gevolgen voor de toekomstige (de weglaten) Zoeterwoudse bewoners van de nieuwbouwwijk Verda Vista. Deze woonwijk grenst immers pal aan de geluidswal.Sedum_Green_Roof_3
PZ is voor de plaatsing van zonnepanelen, maar tegen de aantasting van de parkachtige uitstraling overkapping van de A4 en tegen de te verwachte overlast door weerkaatsing door de panelen. Ook zijn wij teleurgesteld door de gebrekkige communicatie van het Leidse stadsbestuur. Waarom is het Zoeterwoudse gemeentebestuur nooit door Leiden op de hoogte gesteld van de zonnepaneel plannen? En waarom is het plan juist ter inzage gelegd tijdens de vakantie?
De sluitingstermijn om een reactie te kunnen geven op de voorgenomen vergunningaanvraag is inmiddels verstreken. Maar PZ vindt dat het Zoeterwoudse bestuur wel duidelijk moet laten weten dat de gevolgde procedure en ook de aanpak niet goed zijn. Gelukkig heeft de betreffende wethouder toegezegd het stadsbestuur van Leiden hierop aan te spreken. Mogelijk is het tij nog te keren?

Bloemrijke bermen in Zoeterwoude

Mengsel-G1-IMG_0106Afgelopen week was de gemeenteraad uitgenodigd om de bermen van Zoeterwoude te bekijken. Op de vele kilometers berm die wij in onze gemeente hebben, zijn een paar proefprojecten gestart met het opkweken van bloemrijke bermen. De afgelopen 40 jaar is door de intensieve veeteelt de diversiteit van ons weidegebied flink achteruit gegaan. Waar vroeger veel (bloeiende) planten aanwezig waren ontbreken deze momenteel nagenoeg geheel. En dat vinden wij van PZ erg jammer.
Gelukkig zijn wij niet de enige. Ook binnen het gemeentehuis komt steeds meer belangstelling voor bloemen en kruidenrijke weilanden en bermen.
En ook niet zonder reden, immers als een grasland bloemrijker wordt gaat de fauna ook vooruit. Bloeiende planten trekken insecten als vlinders en hommels aan. In soortenrijk grasland komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, wilde bijen, mieren enz. Deze zijn belangrijk voor het evenwicht in de natuur en dient weer als voedselbron voor andere dieren. Een goed insectenleven trekt dan weer andere dieren aan zoals vogels en amfibieën. De variatie in vorm, kleur en structuur doorbreekt de monotonie van de weg en fleurt de omgeving op.

In sterk verstedelijkte gebieden en op plaatsen waar het land intensief bewerkt wordt, is er weinig ruimte om kruiden spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Maar door een doordacht ecologisch bermbeleid (bijvoorbeeld het weghalen van het maaisel om de grond te verarmen) kan die specifieke fauna en flora wel blijven bestaan en zich verder ontwikkelen in de wegbermen.

Het resultaat dat we zagen was op sommige plaatsen spectaculair. Op het Hellepad en de Broekweg hebben we een enorme diversiteit aan kruiden en bloemen in de berm aangetroffen. Op andere plaatsen is ontwikkeling zichtbaar maar moeten we nog geduld hebben. PZ blijft deze ontwikkeling actief steunen.

Vervolgplan Duurzaamheidsagenda Zoeterwoude, 2011-2014

In het coalitieprogramma 2010 “Duurzaam in beweging”hebben wij de belofte gedaan Zoeterwoude duurzamer te maken. Aan de hand van de in 2011 opgestelde Duurzaamheidsagenda zijn tien speerpunten voortvarend aangepakt. De belangrijkste van deze punten zijn: duurzaam bouwen; behoud en verbeteren van groene omgeving; energiebesparing; verminderen van afval; duurzame energieopwekking (wind, zonnepanelen, aardwarmte, biomassa etc.).

zonnepaneelDat dit beleid succesvol is geweest, wordt mede bevestigd door de 12e plaats voor de gemeente Zoeterwoude (van de 396 gemeenten) op de Nationale Monitor Gemeentelijke Duurzaamheid 2014. Maar nog belangrijker dan een 12e plaats is dat uit de door de Omgevingsdienst West-Holland uitgevoerde evaluatie blijkt dat de tien speerpunten grotendeels zijn uitgevoerd en de beoogde doelen zijn behaald.

Ondanks dat PZ ook zeer tevreden is met de tot nu behaalde resultaten, vinden wij dat we in Zoeterwoude nog verder moeten en kunnen verduurzamen. Naast de adviezen van (meer…)

Scheiden van afvoer van afvalwater en hemelwater

Eenmaal per 4 jaar wordt iedere Nederlandse gemeente verplicht om voor een periode van 4 jaar een rioleringsplan op te stellen. Voor het eerst is afgelopen donderdag 18 december het zogenaamde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan door het college aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat verbreed plan houdt in dat niet alleen het beheer en onderhoud van afvalwater maar ook hemelwater- en grondwatervoorzieningen in het rioleringsplan worden opgenomen.

regenwater1Dit heeft onder andere tot gevolg dat in dit plan uitdrukkelijk wordt aangegeven om bij nieuwbouw en vervanging van het riool overal 2 afzonderlijke rioolbuizen aan te leggen. Eén voor het hemelwater en één voor het afvalwater. Bij renovatie is het beleid om waar mogelijk het hemelwater en afvalwater van elkaar te scheiden. Aan de voorzijde van woningen is in het algemeen eenvoudig 2 aansluitingen te maken.  Echter aan de achterzijde van de woning is dat vaak veel moeilijker. Hierbij is het beleid om in overleg met de bewoners een betaalbare oplossing te vinden.

Het scheiden van afvalwater en hemelwater past in het door PZ in haar verkiezingsprogramma aangegeven duurzaamheidsbeleid en wordt daarom dan ook door ons toegejuicht. Immers vermengen van schoon water met vuil water is naar onze mening beslist niet duurzaam.  Ook staat PZ achter het in het rioleringsplan door de gemeente aangegeven beleid om particulieren te stimuleren om zich te bezinnen over het volledig betegelen van hun tuin en zijn we blij dat de gemeente heeft toegezegd met een stimuleringsplan te komen om regenwater door de Zoeterwoudse inwoners nuttig te gebruiken.

Tenslotte zijn wij enthousiast dat het rioolheffingtarief voor de komende 4 jaar op € 269,- gehandhaafd kan blijven en dat hierbij de begroting dekkend is en de geplande onderhoud, herinrichting en vervanging van de Zoeterwoudse  afvalwater- , hemelwater- en grondwatervoorzieningen volledig kan worden uitgevoerd.

Beschouwingen naar aanleiding van de Begroting 2015-2018

We zijn heel tevreden met de eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Het betreft opnieuw een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2018, zonder dat de gemiddelde gemeentelijke lasten toenemen en zonder het verdwijnen van belangrijke voorzieningen voor de Zoeterwoudse gemeenschap. Zo kunnen sportvoorzieningen blijven bestaan en indien nodig worden gerenoveerd en blijven de bibliotheken en het zwembad open.logo

De drie decentralisaties
PZ ziet als de belangrijkste opgave voor de gemeente in 2015 het goed richten, inrichten en verrichten van de drie decentralisaties van jeugdzorg, langdurige zorg en de participatiewet om mensen naar werk te leiden. Hoewel we formeel per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid krijgen, zijn we al in samenwerking met Leiderdorp met een pilot Jeugdzorg begonnen.

We hebben het college aan de hand van een motie twee voorstellen gedaan voor het sociale domein. Het eerste voorstel is om een sociale kaart te ontwikkelen, waar op een toegankelijke wijze voor inwoners/cliënten het zorgaanbod te vinden is. Het tweede voorstel is om vraag en aanbod van zorg, met name mantelzorg en vrijwilligerswerk, inzichtelijk te maken. (meer…)

Zoeterwoude Schaliegasvrij?

schaliegas 180pxProgressief Zoeterwoude maakt zich hard om Zoeterwoude schaliegasvrij te houden. Daarom hebben wij op de raadsvergadering van 30 oktober een motie ingediend om het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er in onze gemeente proefboringen naar schaliegas zullen gaan plaats vinden. Waarom zijn wij zo tegen het winnen van schaliegas in Zoeterwoude en de rest van Nederland? Proefboringen naar schaliegas zal ons mooie veen weidegebied en in Nederland veel andere landschappen aantasten. Niet alleen dat er voor 1 proefboring zo’n 20 boorputten worden geslagen maar ook omdat chemicaliën diep de grond in gepompt worden. En van dat laatste weet niemand wat daar op de lange duur het effect is op bijvoorbeeld de kwaliteit van ons grondwater.

Het belangrijkste argument tegen schaliegaswinning is dat er meer dan genoeg fossiele brandstof beschikbaar is en wij niet willen dat er geld en energie gestoken wordt in het zoeken naar niet herwinbare/ niet duurzame energiebronnen zoals schaliegas. Het is niet voor niets dat al 221 gemeenten en 9 provincies ons zijn voorgegaan om minister Kamp van Economische Zaken van zijn plan om te gaan proefboren uitdrukkelijk af te laten zien.

De motie hebben we moeten intrekken omdat het CDA te weinig voorbereidingstijd heeft gehad haar standpunt in te kunnen nemen. PZ gaat er vanuit dat in dit geval van uitstel geen afstel komt en de motie (met eventuele aanpassingen van het CDA) alsnog in de Raadsvergadering van 27 november in stemming wordt gebracht.

Facebook