Regio

Regio

Progressief Zoeterwoude zet stempel op Toekomstvisie Leidse Regio

Op 14 september heeft u als inwoners van Zoeterwoude mee kunnen praten over de Toekomstvisie Leidse Regio. Op deze avond kwam duidelijk naar voren dat u net als wij samenwerken belangrijk en noodzakelijk vindt en daarnaast veel waarde hecht aan het groene en weidse karakter van onze gemeente. Ook onze goede prestaties op gebied van duurzaamheid en de belangrijke economische waarde van industrieterrein De Grote Polder als BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) en banenmotor wilt u graag in de samenwerking behouden. Dat sloot aan op de eerste zienswijze die wij als PZ hadden opgesteld.

PZ heeft vervolgens in de gemeenteraad de zienswijze opgesteld die vervolgens, in combinatie met de visies van CDA en VVD, door alle partijen gezamenlijk is ingediend bij de klankbordgroep van het project. We hebben een goed doordacht en onderbouwd commentaar op papier gezet waar we als gemeenteraad unaniem onze steun aan hebben geven. U kunt de zienswijze hier nog eens kunt nalezen

Op 5 oktober hebben de leden van de klankbordgroep en de stuurgroep (vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten en partijen) de bijdragen van alle deelnemende gemeenten weer tot een geheel gesmeed. Na een vruchtbare avond kunnen we constateren dat vrijwel al onze Zoeterwoudse punten zijn overgenomen in de definitieve toekomstvisie.

Dit document is de basis voor de volgende stap: het kiezen van een passende bestuursvorm, ofwel op welke manier gaan de vijf gemeenten in praktijk samenwerken. Uiteraard zal PZ ook in deze fase ervoor zorgen dat uw belangen in de regio goed behartigd zullen worden.pic1_8845

Zoeterwoude in de Leidse Regio

logo_leidseregio2027Met de Leidse Regio bedoelt men een gebied rondom Zoeterwoude, dat naast onze gemeente bestaat uit Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden.
Gemeentes werken samen op verschillende gebieden en overigens lang niet alleen in deze samenstelling.
Sinds ruim een jaar is er gewerkt aan een visie voor de Leidse Regio, die in juli 2016 in een concept versie is verschenen. Aan de betreffende gemeenteraden is gevraagd te reageren op het concept. De visie kunt u vinden op deze website: Leidse Regio
Hieronder vindt u de belangrijkste reactie van Progressief Zoeterwoude, zoals deze in de gemeenteraad van 1 september 2016 naar voren is gebracht.

PZ vindt dat in het stuk de urgentie van een toekomstvisie en van intensivering van regionale samenwerking te weinig tot uitdrukking komt. Wij missen antwoorden op vragen als :

  • wat is het probleem?
  • waarom is het een probleem (consequenties)?
  • wat zijn de oorzaken van het probleem?

Wij denken dat het motto “kwaliteiten versterken door karaktervolle groei” voor de lezer niet voldoende overtuigend is.

Bij de 7 genoemde aspecten van karaktervolle groei ontbreekt de prioritering. Bij een van de raadsconferenties hebben we met elkaar namelijk een top drie vastgesteld.

  1. Woningvoorraad
  2. Infrastructuur
  3. Duurzaamheid

PZ onderschrijft deze prioritering en ziet graag concrete vervolgstappen op deze punten.

Woningvoorraad en groen
Vanwege de inzet op vooral economische groei en werkgelegenheid wordt er een ambitieus woningbouwprogramma voorgesteld. Volgens Brinkman (LD) komen er in Leiden de komende jaren 20.000 inwoners bij.
Dit moet worden gerealiseerd door transformatie en het gericht verdichten: compacter, hoger en dichter op elkaar bouwen.
PZ vraagt zich af of dit op langere termijn wel realistisch is. Inbreien is ingewikkelder, duurder en gaat gepaard met langere procedures en PZ vreest dat vroeger of later toch gekozen zal worden voor bouwen in open ruimte.
Als de inbrei-locaties zijn uitgeput zal men zoeken naar extra m2. Juist dan is het voor Zoeterwoude van belang om het agrarisch landschap te behouden.
De voormalige Rode Contouren van het Groene Hart zijn inmiddels losgelaten. Ze gaven de begrenzing aan van het stedelijk gebied en vormde een belangrijk instrument voor het handhaven van de omvang en kwaliteit van het landelijk gebied. Met het wegvallen van de Rode Contouren is er in feite weinig bescherming van ons kostbare veenweidegebied. Een zwak alternatief is de Ladder van Duurzame Verstedelijking, maar dat instrument biedt geen garanties, als binnenstedelijk bouwen niet meer mogelijk is.
Een extra argument voor het borgen van het Groene Hart is dat de toekomstige (volledige) bebouwing van vliegveld Valkenburg (5.000 woningen) weer ter discussie staat. Er zijn belangrijke krachten die er bedrijvigheid willen huisvesten rond de Ontwikkeling van Drones. In dat geval komt de discussie over woningbouw weer keihard deze kant op!

PZ stelt daarom voor om in de strategische agenda op te nemen dat:

  • De begrenzingen van de waardevolle veenweidegebieden (i.i.g. in de regio) opnieuw moeten worden gedefinieerd en vastgelegd om de steeds verder oprukkende verstedelijking het hoofd te kunnen bieden en het polderlandschap te beschermen.
  • De vastgelegde begrenzingen worden gerespecteerd en gehandhaafd.
  • Daarvoor criteria moeten worden geformuleerd.

In het kader van de economische groei meer nadruk leggen op bevordering van een Circulaire Economie.
Het realiseren van een gezamenlijk afvalbeleid t.a.v. het beperken van restafval en afval als grondstof (gradle to gradle) en ketensamenwerking op het gebied van minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Tot slot ten aanzien van economie en werkgelegenheid (blz.12 en 13) vindt PZ het belangrijk dat er regionaal gezamenlijk beleid ten aanzien van bedrijventerreinen wordt opgesteld (ook voor kantoren en retail).
Dit houdt onderandere in Gezamenlijk accountmanagement (wat zijn mogelijke consequenties voor ons)
Blz.13: MVO breder trekken dan alleen de sociale component (3 P’s) en koppelen aan Parkmanagement en de BIZ (voorbeeldfunctie Grote Polder en Heineken)

Raadsledenbijeenkomst Leidse regio

Ruud Bouter radenbijeenkomstDonderdag 30 september jongstleden vond in het gemeentehuis van Oegstgeest de eerste raadsledenbijeenkomst Leidse regio plaats. Het betreft een initiatief tot meer samenwerking tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten Oegstgeest en Zoeterwoude. De doelstelling was nadere kennismaking van de raadsleden uit de vijf gemeenten, een inhoudelijke verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden en de rol van de raden in het tot stand brengen van een visie op samenwerking in de Leidse regio.

Het was een goed bezochte, leerzame en inspirerende bijeenkomst. Iedere gemeente had de opdracht gekregen een pitch te houden waarin antwoord gegeven moest worden op de vraag: “Wat houdt mijn raad bezig met betrekking tot samenwerking in de Leidse regio?” (tekst van de Zoeterwoudse vertegenwoordiger vindt u hier: Tekst Radenconferentie Leidse regio.

Facebook