Sociale Zaken

Sociale Zaken

Zoeterwoude Gelukkig en Gezond

De gemeente heeft haar visie op het sociale beleid voor Zoeterwoude samengevat in een nieuwe nota: Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond. (klik om te bekijken)

PZ vindt het een uitstekend idee om één integrale nota op te stellen in plaats van afzonderlijke nota’s voor jeugd, preventie en ouderen.

Wij zijn er voor dat de gemeente activiteiten uitvoert om het geluk en de gezondheid van de inwoners van Zoeterwoude te verbeteren. De gemeente neemt ook hier haar verantwoordelijkheid naar de inwoners. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de ‘Zoeterwoudenaren’ ruim tevreden zijn over wonen en hun leefomgeving. Ook scoort Zoeterwoude goed op samenhang in de buurt. Wij willen dat graag behouden en verder ondersteunen. De gemeente is hiervoor niet als enige verantwoordelijk, maar we verwachten wel dat ze maatregelen neemt om dit mogelijk te maken.

De nota Sociaal Beleid Gelukkig en Gezond die in de voorronde van 23 november is besproken biedt hiertoe een hulpmiddel.
Door te luisteren naar ideeën en wensen van een groep inwoners en betrokken organisaties is een praktische nota geschreven die verbeteringen op het sociaal gebied mogelijk maakt. De nota beschrijft drieëntwintig verschillende punten die de komende tijd naar acties worden uitgewerkt. We ondersteunen de rode draad dat er meer aandacht besteed moet worden aan kwetsbare groepen, armoede en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.

Bij een flink aantal punten heeft PZ vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De vragen zijn vooral ingegeven of met de gekozen onderwerpen de bestaande problemen voldoende zullen worden opgelost. We zijn vooral benieuwd naar de acties gericht op de vrijwilligersbank, het instellen van een fysiek steunpunt, jeugd en welzijnsgesprekken.
PZ heeft nadrukkelijk gevraagd om periodieke voortgangsrapportages. We willen het hele vervolg goed monitoren en vooral borgen dat de gemeenteraad tijdig over de voortgang wordt geïnformeerd.

Financieel overschot tijdelijke huisvesting vergunninghouders

Aan het einde van het jaar 2015 had Nederland te maken met een grote stroom (hoofdzakelijk Syrische) vluchtelingen. De asielzoekerscentra raakten overvol en gemeenten kregen de opdracht om mensen met een verblijfsvergunnig uit de AZC’s versneld een onderkomen te verschaffen om plaats te maken voor de nieuwe vluchtelingen. Vanuit de Rijksoverheid werd hiervoor een budget beschikbaar gesteld en in Zoeterwoude is in het begin van 2016 een aantal gezinnen met succes gehuisvest.

Omdat de (tijdelijke) woonruimte vnl. particulier beschikbaar werd gesteld, konden de kosten beperkt blijven.

Uit een evaluatie rapport over deze versnelde plaatsing van vergunninghouders blijkt dat er in Zoeterwoude zelfs sprake is van een flink overschot op de financiën. Tevens blijkt uit het evaluatie rapport dat de kinderen op de basisschool extra begeleiding nodig hebben (met name op het gebied van taal).

PZ stelt voor om dit overschot aan te wenden voor onderwijs en de kinderen van statushouders op school de benodigde extra begeleiding te verschaffen. Dit komt ter sprake bij het vaststellen van de jaarrekening van 2016 in de gemeenteraad vlak voor de zomer.

Bijdrage huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2016 is op initiatief van Progressief Zoeterwoude een motie aangenomen om onderzoek te doen naar de financiële knelpunten die gebruikers van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning ervaren.

Over 2016 is er een overschot van het gereserveerde budget. Deze gelden zijn gelukkig gereserveerd en niet uitgegeven aan andere zaken.
Uit het recente cliënt ervaringsonderzoek zijn geen schrijnende gevallen naar voren zijn gekomen bij de nieuwe opzet van de huishoudelijke hulp. Toch bestaat de mogelijkheid dat een deel van de hulpbehoevende inwoners niet de hulp bij het huishouden ontvangen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Met de motie wilden wij meer duidelijkheid hierover krijgen.

Op 23 maart heeft het college gereageerd en een voorstel aangeboden.
Het blijkt dat inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm de verplichte eigen bijdrage te hoog vinden. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bestaat de mogelijkheid de eigen bijdrage via de bijzondere bijstand terug te ontvangen. Hiervan wordt echter weinig gebruikgemaakt. Voor inwoners met een inkomen tussen 120% en 150% van de bijstandsnorm bestaan geen regelingen die hun zorgkosten en dus eigen bijdrage kunnen verlagen.

Voor beide categorieën inwoners worden nu nieuwe maatregelen voorgesteld door de teruggave van de eigen bijdrage extra te promoten en voor de groep met een inkomen tussen de 120 en 150 % van de bijstandsnorm alsnog een eenmalige compensatie toe te kennen.

Progressief Zoeterwoude is tevreden met het behaalde resultaat voor deze kwetsbare groep inwoners van Zoeterwoude. Met het voorstel van het College stemmen wij volledig in en zal op agenda de raadsvergadering van 20 april door ons bekrachtigd worden.

Zorg en Welzijn op Zoeterwoudse wijze

logo-sociaal-domeinOp 1 januari 2015 zijn enkele taken van het Rijk overgegaan naar de gemeente. Het ging vooral om het Jeugdbeleid en om Zorg en Welzijn (de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, WMO). De gedachte achter deze operatie is dat de gemeente dichter bij de eigen inwoners staat en dat de gemeente dus het beste in staat is om maatwerk te leveren. Dat is een goede gedachte, maar het Rijk verzon daar wel bij, dat de gemeenten het allemaal goedkoper moeten doen. Ik kan u verzekeren dat dit niet gemakkelijk is: nieuw beleid maken en tegelijkertijd bezuinigen. Hoe staat het er nu voor na bijna 2 jaar?
Ik ben als wethouder verantwoordelijk voor Zorg en Welzijn en ik vind dat het tot nu toe goed is gegaan. Uit onderzoeken blijkt dat de klanten hun zorg zijn blijven ontvangen (was natuurlijk prioriteit nummer 1!!) en dat alle administratieve rompslomp inmiddels ook onder controle is. Ouderen en mensen met een handicap krijgen huishoudelijke hulp of begeleiding of ze kunnen naar de Dagopvang.
En die bezuinigingen dan? Tja, we zijn wel iets anders gaan aankijken tegen hulp vanuit de gemeente. Het is niet meer zo dat hulp gratis en automatisch verstrekt wordt, wanneer je dat maar vraagt. Misschien zijn we daar vroeger ook wel eens iets te gemakkelijk in geweest. Maar nog steeds geldt: mensen die het echt nodig hebben, krijgen altijd hulp. Mensen moeten daarvoor soms een Eigen bijdrage betalen, maar dan houden we wel rekening met de hoogte van hun inkomen. En via (meer…)

Sociaal domein

Twee jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn we nu halverwege deze raadsperiode. 
Graag informeren we u over de belangrijkste zaken die we al hebben gerealiseerd en wat we in de komende jaren nog voor u tot stand willen brengen.


Doel: Adequate huishoudelijke hulp (WMO)


Gerealiseerd per eind 2015:Wmo-Jeugd-Participatiewet_iconen

Ieder die hulp aanvroeg is thuis bezocht. Maatwerk, geen beoordeling vanachter het bureau. Weinig klachten gemeld.

Actiepunten 2016-2018

Het blijkt dat de gemeente over 2015 geld uit de WMO heeft overgehouden. PZ wil dat geld reserveren voor als er de komende jaren toch knelpunten ontstaan.


Doel: Werk en Inkomen goed geregeld


Gerealiseerd per eind 2015:

  • PZ zet in op ondersteuning van mensen met een uitkering bij het vinden van werk. Ondanks stijging ten tijde van de crisis is in Zoeterwoude vorig jaar het aantal uitkeringen met 18% gedaald, voornamelijk door werk of studie. 20% van de mensen met een uitkering heeft een deeltijdbaan.
  • Door actieve berichtgeving over de Bijzondere Bijstand komt de hulp terecht waar hij bedoeld is: in 2015 waren er 60% meer aanvragen, voor de Collectieve zorgverzekering en er zijn 25% meer aanvragen toegekend.
  • Door actieve controle is bij 5% van de aanvragen fraude geconstateerd en is geld teruggevorderd.

Actiepunten 2016-2018

  • Werkgevers worden actief benaderd om het voorbeeld van de gemeente te volgen bij het creëren van participatiebanen.

Doel: Goede jeugdzorg


Gerealiseerd per eind 2015:

  • PZ heeft gepleit voor goede voorbereiding de overgang naar de gemeente, waardoor in Zoeterwoude in 2015 sprake is van een kwalitatief goede Jeugdzorg.
  • Regionale samenwerking in de jeugdzorg heeft bewezen meerwaarde voor Zoeterwoude.

Actiepunten 2016-2018

  • PZ wil tijdige en regelmatige sturingsinformatie, evaluaties en rapportages zodat we onze sturende en controlerende rol beter kunnen invullen.

Statushouders in Leiden

Op de website van de gemeente is te lezen dat een nieuwe locaties voor opvang van statushouders wordt gezocht. Statushouders zijn vluchtelingen die al een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben en onderscheiden zich daarmee van de vluchtelingen die we recentelijke in de Klaverhal hebben mogen ontvangen.
Na inventarisatie zijn enkele plaatsen naar voren gekomen. Twee van deze locaties liggen tegen Zoeterwoude aan: vlakbij het klooster aan de Vrouwenweg / Europaweg en op Rhijngeest (bij de Hoge Rijndijk). Onze gemeente heeft Leiden gevraagd ons gedurende het onderzoek op de hoogte te houden van ontwikkelingen zodat de Zoeterwoudse bevolking tijdig geïnformeerd wordt over het vervolg.

PZ wil goede, heldere en tijdige communicatie voor onze inwoners zodat goed kan worden ingespeeld op mogelijke onrust en vragen van de inwoners. De fractie heeft daarom hiervoor aandacht gevraagd bij het college.

Participatiewet: op zoek naar passend werk

p-wet2015_420Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk om mensen naar passend werk te begeleiden (de zogenaamde participatiewet). Dat geldt voor mensen die een tijd lang geen werk hebben, maar wel kans op regulier werk maken, tot mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, ofwel mensen die niet zonder (al dan niet intensieve) begeleiding kunnen werken.

PZ wil deze gemeentelijke taak goed uitvoeren, maar krijgt wel minder geld van het rijk dan dat voorheen werd ingezet om mensen aan passend werk te helpen.

PZ wil mensen zo veel mogelijk de kans geven op eigen kracht en waar nodig met ondersteuning passend werk te vinden, maar ook (in samenwerking met bijvoorbeeld De Zijlbedrijven).

De participatiewet geeft ook aan dat mensen in de tijd dat ze geen werk hebben, passend vrijwilligerswerk moeten doen. Hoewel dat niet altijd makkelijk zal zijn, proberen we als gemeente ook daar steun in het zoeken te bieden.

We gaan bij het zoeken naar passend (vrijwilligers)werk uit van de motivatie en eigenschappen van de mensen en proberen weg te blijven uit het ‘straffen’ (alleen als mensen er bewust een potje van maken) wat ook in de participatiewet staat.

Inkoop Jeugdhulp 2015

De gemeente Zoeterwoude verricht de inkoop van de jeugdhulp samen met de omliggende gemeenten. Dit is een samenwerkingsverband dat zich georganiseerd heeft als Holland Rijnland. Om de inkoop van de zorg mogelijk te maken is een ‘ uitnodiging tot contractering‘ (onder punt 8) opgesteld, samen met per perceel een beschrijving van de voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente: inkoopdocumenten (onder punt 8).

PZ is van mening dat de stukken helder zijn beschreven en geven goed aan wat de voorgestelde werkwijze is. Er is regionaal veel werk verricht om een en ander goed voor te bereiden. Een groot deel van de plannen zijn  opgelegd zeker gedurende het eerste jaar. Daar heeft de Zoeterwoudse politiek dus geen directe invloed op. Wat voor PZ ook belangrijk is dat aan de hand van de stukken aan de hulpvragers goed uit te leggen is wat zij kunnen verwachten en hoe de zorgverlening zal gaan plaatsvinden. De gehanteerde uitgangspunten leveren dan ook voor PZ geen vragen op.

transitie_jeugdzorg_0-3Wat wel belangrijk blijft is de vraag hoe de zorgvraag zich zal ontwikkelen en het daarbij behorende kostenplaatje. In dit kader heeft PZ aangegeven graag geïnformeerd te willen worden naar de ervaringen van het jeugd en gezinsteam die zijn opgedaan in de Pilot Jeugd. Deze Pilot was in 2013 opgezet voor Zoeterwoude en Leiderdorp zodat er dit jaar al ervaring kon worden opgedaan. Binnenkort verwachten we hier de resultaten van gepresenteerd te zien.

Om het inkopen en verlenen van jeugdhulp mogelijk te maken moet een verordening worden opgesteld. Hierin worden de spelregels vastgelegd. De verordening is te vinden op de website van de gemeente: verordening (onder punt 9). In de voorronde van 30 oktober is deze besproken. De fractie PZ heef zich bij de bespreking gericht op de volgende vragen. Hoe houden we als Raad zicht op de nog door het college nader op te stellen regels ter uitwerking van de verordening? Wanneer wordt de eerste evaluatie van het Regionaal beleidsplan voorzien? Op welke wijze wordt de Raad geïnformeerd?  Welk afspraken zijn er gemaakt ten aanzien van de voortgang van alle afspraken in de regio? Met andere woorden doet iedereen wel wat er is afgesproken? Dit ook om de kosten in de hand te houden.

De vragen zijn goed beantwoord door de portefeuillehouder. Duidelijk is dat het jaar 2015 als een proefjaar wordt gezien en dat de budgetten mede door de vermindering van de rijksbijdrage op scherp staan. Samen met de Wet WMO en de participatie wet zal de invulling van de wet jeugdhulp in de dagelijkse praktijk nauwlettend worden gevolgd. PZ zal natuurlijk de vinger aan de pols houden inzake de uitvoering van de drie wetten. Daarbij vinden we het belangrijk dat de hulpvragers die hulp krijgen die zij nodig hebben omin hun dagelijkse leven voldoende te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Facebook