Vragen aan het college (2014)

Vragen aan het college (2014)

Vragen aan het college (2014)

Raadsleden hebben het recht om tijdens een raadsvergadering vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders. Hieronder staat het overzicht van de vragen die door de PZ collegeleden aan het college zijn gesteld.

 

Vragen van PZ aan het college Antwoord van de portefeuillehouder
18 december 2014

De heer Wolters vraagt naar de mogelijkheden van een OV-chipkaart oplaadpunt in het Dorp.

Wethouder Den Ouden legt uit dat is lastig is. Er was een oplaadpunt besteld voor in de supermarkt, maar die is niet afgeleverd. Het oplaadpunt in de supermarkt in de Hoge Rijndijk is weggehaald. Het blijkt dat deze apparaten van Connexxion waren, deze zijn niet meegenomen in de overdracht naar Arriva. De wethouder zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken voor oplaadpunten in het Dorp en Hoge Rijndijk.
27 november 2014

De heer Wolters had twee dagen voor de afsluiting van de N206 een brief ontvangen van de provincie waarin dit medegedeeld werd. Hadden de bewoners niet eerder een dergelijke brief moeten ontvangen?

Wethouder Den Ouden zal dit onder de aandacht van de provincie brengen.
27 november 2014

Mevrouw Pleij vindt de brief die bewoners aan de Zwetkade hebben ontvangen niet stimulerend om afval te scheiden. In de brief wordt namelijk uiteengezet dat de gemeente de inzameling van het GFT-afval wil laten verdwijnen en biedt een aantal andere alternatieven aan voor afvalinzameling.

Burgemeester Bloemen zal de brief bekijken en indien nodig schriftelijk antwoord geven aan de raadsleden.
27 november 2014

Mevrouw Rietdijk geeft aan dat het fietspad op de Dirk van Santhorststraat op het kruispunt eindigt. Kan het college daar naar kijken?

Wethouder Den Ouden zegt dit toe.

25 september 2014

De heer Wolters merkt een stijging in het luchtverkeer boven Zoeterwoude op. Hoe komt er zoveel luchtverkeer boven Zoeterwoude? Daarnaast vraagt het raadslid of vergunningvrij bouwen gekoppeld kan worden aan kantoorpanden, zodat die makkelijker omgebouwd kunnen worden tot woningen.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat de stijging in luchtverkeer verband houdt met onderhoudswerkzaamheden aan de Kaagbaan. De vliegbewegingen zijn daardoor anders dan normaal. Zodra de onderhoudswerkzaamheden afgerond zijn zal het luchtverkeer boven Zoeterwoude ook dalen.

Wethouder De Gans geeft aan dat de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen de komende tijd nader geanalyseerd en eventueel aangepast worden.

25 september 2014

Mevrouw Pleij vraagt naar de verkoop van de appartementen van Woudevoirt. Daarnaast vraagt ze wanneer de bouw daarvan zal starten.

Wethouder De Gans geeft aan dat al ruim 60% van de appartementen is verkocht. Er zijn tevens veel aanvragen voor startersleningen binnen gekomen. Men hoopt om tegen het einde van het jaar te kunnen starten met de bouw.
17 juli 2014

Mevrouw Pleij deelt mede dat ze een informatieavond van Prodeon over de windturbines heeft bijgewoond. Ze kreeg de indruk dat de aanwezige burgers niet gerust gesteld waren. Kan het college de zorgen van de bewoners ter harte nemen bij de verdere afwikkeling van deze kwestie?

Wethouder De Gans geeft aan dat het college de vragen en opmerkingen van de aanwezigen ter harte heeft genomen.

17 juli 2014

De heer Wolters vraagt naar aanleiding van de informatieavond omtrent de verplaatsing van Vliko naar de status daarvan.

 Wethouder De Gans geeft aan dat de vergunningsaanvraag van Vliko nog niet is binnen gekomen. Wanneer de aanvraag binnen is zal het college vervolgstappen nemen.

De raad zal door het college geïnformeerd worden.

26 juni 2014

Mevrouw Pleij vraagt of het college op de hoogte is van de mogelijkheden om deel te nemen aan het Europees Sociaal Fonds.

Wethouder Den Ouden is hiervan op de hoogte. Uit eerdere projecten is gebleken dat om deel te nemen aan het ESF, je aan veel voorwaarden en controles moet doen. Het college is van plan een aantal zaken via deze weg te realiseren.
26 juni 2014

De heer Goossen geeft aan dat in het coalitieprogramma aandacht gevraagd wordt voor het stimuleren van sport. Het college zou spoedig met een uitwerking komen. Wanneer is het college voornemens invulling te geven aan sportstimulering?

Wethouder Den Ouden legt uit dat tijdens de coalitieonderhandelingen is afgesproken dat het college voorzichtig zou starten met de uitwerking. Op dit moment wordt bekeken hoe de uitwerking van het coalitieprogramma in de organisatie kan worden geplaatst. Er wordt gezocht naar een manier om dit op een snelle wijze in de organisatie te zetten.
 28 mei 2014

De heer Wolters vraagt in hoeverre het college gestart is met de afspraken in het coalitieakkoord omtrent sport en beweging. Tevens vraagt het raadslid of er een officiële opening van het Recreatief Transferium zal plaatsvinden. Tot slot spreekt het raadslid zijn complimenten uit over de beplanting van de perken op de Hoge Rijndijk.

Wethouder Den Ouden deelt mede dat het college gestart is met de uitwerking van het coalitieakkoord. De afspraken zullen op een SMART-wijze worden geformuleerd. Hierin wordt ook meegenomen op welke wijze sport en bewegen bekeken kan worden. Wethouder De Gans geeft aan dat op 10 april de bestuurlijke opening van het Recreatief Transferium heeft plaatsgevonden. De overdracht van eigendom heeft nog niet plaatsgevonden, omdat nog niet is voldaan aan het samenwerkingsovereenkomst. Er dienen nog een aantal afspraken te worden nagekomen door de uitbater.

24 april 2014

Mevrouw Pleij merkt op dat Slingerland moet verhuizen. Ze vraagt of al bekend is wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Tevens vraagt het raadslid wat er zal gebeuren met de bomen en gebouwen op dat terrein.

Burgemeester Bloemen legt uit dat er vorig jaar een afspraak is gemaakt met het bedrijf, ze zouden uiterlijk 1 januari verhuizen. Vervolgens meldde het bedrijf in augustus dat ze dat niet zouden redden. Het College heeft vervolgens de termijn verlengd tot 1 april 2014.

Een medewerker van Zoeterwoude constateerde op 20 maart dat het bedrijf nog geen voorbereidingen had getroffen voor de verhuizing. Het bedrijf dacht namelijk dat ze pas uiterlijk 1 juni weg dienden te zijn. Zo nemen ze iedere keer een beetje extra tijd erbij.
Het College heeft in een brief de aanzegging gedaan voor handhaving en Slingerland kan binnen twee of drie weken reageren. Het College houdt de vinger aan de pols. Als ze niet reageren is de volgende stap het aanzeggen van een sanctie en daarna het opleggen van een dwangsom.
Wethouder Den Ouden legt uit dat de bomen al gekapt hadden moeten worden, maar vanwege de werkzaamheden aldaar is dit verdaagd. Ze zullen nu ook nog niet gekapt worden, daar het broedseizoen van de vogels is begonnen. Uiteindelijk zullen ze wel gekapt worden in verband met de veiligheid van de kadeverhoging.

10 april 2014

De heer Wolters vraagt of er oversteekplaatsen rond het dorpsplein gerealiseerd worden. Tevens vraagt het raadslid of het burgerplatform inzake Vliko nog bestaat.

Wethouder Ateş legt uit dat het College nog in overleg is met de politie over de zebrapaden rondom het dorpsplein. De politie heeft nog geen advies hierover uitgebracht.

Tevens geeft de wethouder aan dat de burgers op dit moment van plan zijn om zich te organiseren. De bewoners van de Rijndijk hebben grote zorgen uitgesproken over de verhuizing van Vliko. Het bedrijf heeft een aantal zaken, dat uit de burgeravond kwamen opgepakt. Tevens zullen ze binnenkort hun eigen integriteitsbeleid actualiseren. Daarbij worden de chauffeurs goed geïnformeerd over de routes die ze wel en niet mogen rijden.
Tot slot deelt de wethouder mede dat het bedrijf met een aantal bewoners in gesprek zal gaan.

Facebook