Vragen aan het college (2015)

Vragen aan het college (2015)

Vragen aan het college (2015)

Raadsleden hebben het recht om tijdens een raadsvergadering vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders. Hieronder staat het overzicht van de vragen die door de PZ collegeleden aan het college zijn gesteld.

 

Vragen van PZ aan het college Antwoord van de portefeuillehouder
17 december 2015

Mevrouw Pleij-Bierman geeft aan een vraag te hebben over LIS3. Alle raadsleden hebben vandaag een open brief gekregen van de gebruikers van ’t Groene Hartplein. Is het nu inmiddels duidelijk voor de mensen op het gemeentehuis, de wethouder en met name de mensen die de poort gebruiken wie er nu verantwoordelijk is voor wat er nog gemaakt moet worden en wat niet. In de laatste nota stond dat er bepaalde dingen nog niet realiseerbaar zijn. Dat is best onduidelijk. Dus wat gaan we doen en van welk geld, wanneer moet dat dan klaar zijn.

Wethouder De Gans geeft aan dat in de loop van het proces er uiteindelijk besloten is dat de ontwikkeling zelfrealisatie zou zijn. Dat betekent dat de ontwikkelaars tot de realisatie zouden overgaan waarbij de gemeente daardoor wat meer op afstand stond. Dat betekent dus ook dat een aantal zaken die in het programma van eisen uit 2011 ,gerealiseerd zijn en een aantal niet. De punten waar mevrouw Pleij-Bierman naar wijst, zijn het streek-en informatiecentrum en de fietsverhuur. Als het gaat over de fietsverhuur, dat is in principe een taak van ondernemers om dat op te pakken. Wij als gemeente gaan niet over fietsverhuur. Uiteraard, op het moment dat er daadwerkelijk geluiden komen of interesse is, laten we dat weten en verwijzen wij ze naar degenen die op het Recreatief Transferium zitten. Hetzelfde geldt ook voor het streek -en informatiecentrum. Ook daarvan is de vraag wie heeft daarin welke rol. In het verleden is er weleens gekeken of daar de Stichting Land van Wijk en Wouden gevestigd kan worden. Om allerlei redenen is dat toen niet realiseerbaar gebleken. Daarom staan in het overzicht, dat naar de raad gegaan is, deze punten op niet gerealiseerd. Op dit moment is een ingehuurde medewerker er mee bezig om als het gaat om alles wat er loopt in kaart te brengen. Daar heeft hij de maand december de tijd voor gekregen. Dat wordt besproken met de ondernemers op het Recreatief Transferium. Als dat helder is, wordt ook een doorkijkje gegeven binnen de kaders en binnen de mogelijkheid naar verdere jaren. Als het gaat om de ingezonden brief die de raad heeft gekregen, is het wat hem betreft voor rekening van de ondernemers. Als hij er een waarde oordeel aan zou geven, dan zou hij het bijna in een aantal opzichten enigszins tendentieus willen noemen. Het resultaat waar de medewerker mee komt, wordt ter kennisname aan de raad gebracht.
17 december 2015

De heer Wolters vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de twee windmolens op de Papeweg. Er is er een afgebroken en afgevoerd maar tot op heden staat nog steeds een oude molen op de plek waar hij stond. Er is verder niets gebeurd. Hij geeft aan dat er iets mis is met de vergunning en/of subsidie. Wat is er nu precies aan de hand?

 

Wethouder De Gans geeft aan dat hij geen recente terugkoppeling heeft gehad wat nu de stand van zaken is als het gaat om de subsidie.

De voorzitter geeft daarbij aan dat het geen gemeentelijke subsidie is en dat de gemeente dus daar niet over gaat.

26 november 2015

De heer Goossen vraagt naar aanleiding van een televisieprogramma hoe de gemeente omgaat met jeugd- en gezinsteams. Eisen wij namens hun de medische dossiers van de kinderen? Zo ja, hoe gaan wij er mee om en hoe wordt voorkomen dat de privacy geschaad wordt.

De voorzitter geeft aan dat medische dossiers niet worden opgevraagd. Wij weten niet welke kinderen en welke gezinnen gezien worden door het JGT en wie er naar gespecialiseerde jeugdzorg gaat. Zij gaat bij het JGT navragen of zij medische dossiers opvragen.

26 november 2015

De heer Wolters geeft aan dat in het Leids Dagblad ten aanzien van onteigeningsprocedures rond de Rijnlandroute een artikel heeft gestaan. Hij vraagt wat voor consequenties dat heeft voor de duur van de invoer van het project, want het gaat om een aantal onteigeningen.

Wethouder De Gans geeft aan dat hij inderdaad het bericht heeft gezien en gelezen. Op dit moment heeft hij geen inzicht over wat het zou kunnen betekenen voor vertraging die dat in de procedures oplevert. Hij zal het navragen en het later terugkoppelen aan de raad.

29 oktober 2015

De heer Wolters vraagt wat er op dit moment met de waterhuishouding van Zoeterwoude gebeurd. Hij heeft het met name over de toenemende mate van het omzetten van een groene tuin met bomen en aarde naar een tegelpark. Kan er hier niet iets aan gedaan worden bijvoorbeeld in de vorm van communicatie of duidelijk maken dat als we alles plaveien, daar ernstige problemen mee krijgen.

De heer Den Ouden geeft aan dat het hem niet bekend is dat het een grotere vlucht neemt de laatste tijd. Het klopt wel dat naar mate meer mensen hun tuin verstenen, des te meer last van regenwater. We kunnen er over nadenken of we via communicatie iets voor kunnen doen. Uitgangspunt moet wel zijn dat mensen vrij zijn in hoe zij hun tuin inrichten. We zouden ze wel kunnen stimuleren om het op een andere manier te doen. De wethouder gaat nadenken over de stand van de waterhuishouding in de gemeente.

29 oktober 2015

De heer Bouter geeft aan dat tijdens de Avond Grote projecten een agenda punt was voor Terugblik radenbijeenkomst, maar door de vluchtelingenproblematiek ging dit niet door. Hij vraagt of dit punt alsnog geagendeerd kan worden.

De voorzitter geeft aan dit in het presidium voor te stellen.

noot griffie: datum is bepaald op dinsdag 17 november 20.30 uur.

24 september 2015

De heer Bouter wil aandacht vragen voor de vluchtelingenproblematiek. De minister en het COA hebben een oproep gedaan aan de gemeenten om vluchtelingen op te vangen. Wat gaat Zoeterwoude doen? We hebben een portefeuillehouder vluchtelingenbeleid, maar hebben we ook beleid? Zoeterwoude vangt 15 statushouders per jaar op, die krijgen huisvesting. Misschien kunnen we nadenken over tijdelijke opvang. Verder kunnen we denken aan hoe we buurgemeenten kunnen helpen. Wat is de stand van zaken en wat is het beleid en wat is er 22 september jl. besproken.

Wethouder De Gans geeft aan dat het inderdaad goed is om bij de vraag over de vluchtelingenproblematiek stil te staan. Er zijn al wat lijntjes uitgezet. We zijn bezig met het zoeken van mogelijkheden om tijdelijke opvang te creëren. Richting Zoeterwoude is het verzoek gekomen om vier statushouders extra te huisvesten. We gaan er alles aan doen om dat zo snel mogelijk ook mogelijk te maken. Er was in Leids Regioverband 22 september een overleg. In dat overleg is geïnventariseerd wat op dit moment de verschillende gemeenten van de Leidse Regio aan het doen zijn.

De voorzitter doet een oproep voor mensen die wellicht vrijwilliger willen zijn voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk om zich te melden. Het COA raadt af zelf met acties te komen. Wacht even af wat er nodig is. www.hulpvoorvluchtelingen.nl is een oproep van het Rode Kruis om hier zich te melden voor vrijwilligerswerk.

27 augustus 2015

De heer Goossen geeft aan niet blij te zijn met het besluit van het presidium dat de stukken van 2013 uit Dropbox zijn gehaald en of dit opnieuw geagendeerd kan worden bij presidium.

De voorzitter geeft aan dat de klacht bij een aantal mensen kwam dat Dropbox volliep. Er is een afspraak gemaakt dat de agenda’s van 2013 op Dropbox blijven. De stukken die daarbij horen kunt u vinden op de gemeentelijke site en de financiële stukken staan nog op Dropbox. De voorzitter geeft aan dat het opnieuw op de agenda van het presidium geagendeerd wordt.

27 augustus 2015

De heer Wolters geeft aan op 28 juli een artikel gelezen te hebben in het Leidsch Dagblad dat ging over “Zuid Holland loopt fors achter op zonnepanelen” . Hij heeft gekeken naar het rapport wat hieraan ten grondslag ligt, het heet Zon zoekt gemeente . Zoeterwoude staat op de 221e plaats. Hij geeft aan om te kijken of er niet nog meer zonnepanelen kunnen komen.

De heer Den Ouden geeft aan dat in het college dezelfde vraag is gesteld. Het was teleurstellend om te zien dat Zoeterwoude op 221e plaats komt. Het is lastig om te weten hoe men aan de gegevens komt. Er waren twee onderzoeken. Bij het eerste onderzoek kwam Amsterdam er als grootste zonnepanelen- gemeente uit en de kleine gemeenten als kleinste. Daar hadden ze absolute aantallen genomen en niet per inwoner. Vervolgens is er ook een onderzoek gekomen per inwoner en daar staat Zoeterwoude als 241. Wij hebben dat niet kunnen analyseren. Wel hebben wij gezien dat we binnen Holland Rijnland wel tot de betere gemeenten horen. Nieuwkoop en Kaag en Braassem scoren iets beter. Wij zijn voornemens om eind van het jaar met een evaluatie te komen van het duurzaamheidsfonds en dan wordt het punt zonne-energie nog een keer meegenomen.

2 juli 2015

Mevrouw Pleij-Bierman vraagt of het mogelijk is dat op bijvoorbeeld donderdag meerdere marktkramen in het dorp komen. Heeft er wel eens iemand een aanvraag of een vergunning hiervoor gevraagd?

De voorzitter geeft aan dat de verordening is ingetrokken bij gebrek aan aanvragen.

28 mei 2015

Mevrouw Pleij-Bierman vraagt wanneer de bushaltes afgewerkt worden. Het is nog kaal daar. Misschien moet het weer op de lijst van toezeggingen zodat het in de gaten gehouden kan worden.

De heer Den Ouden geeft aan dat de beschrijving correct is. Vorige keer moest nog worden nagevraagd. De situatie is nu duidelijk.
28 mei 2015

De heer Goossen geeft aan dat hij de besluitenlijst van de collegevergadering van 12 mei interessant vindt. Er staat een onderwerp memo digitale informatiedisplays op en daar staat dat er een memo is vastgesteld. Wat wordt hiermee bedoeld?

De voorzitter geeft aan dat er een raadsvoorstel was vorig jaar, maar dat is blijven hangen want het zou worden meegenomen bij het communicatieplan. Daar is het niet bij meegenomen en het staat nog steeds open. Aan de raad wordt gevraagd wat ze willen wat daar mee gedaan wordt. Het is heden naar de griffie gestuurd en komt in het eerstvolgende presidium ter bespreking.

 28 mei 2014

De heer Wolters geeft aan in het Leids Dagblad gelezen te hebben dat ProRail besloten heeft om de verdubbeling van de spoorlijn Leiden/Utrecht niet door te voeren. Er werd wel gegarandeerd dat het idee om de frequentie op te voeren van de treinen van Leiden naar Alphen aan den Rijn of Utrecht geen gevaar zou lopen. Is dat wel zo, want het heeft ook consequenties voor Zoeterwoude. Zoeterwoude krijgt niet voor niets een station. Het kan best zo zijn dat het aantal treinpassagiers doordat de frequentie naar beneden gaat, gaat afnemen waardoor dat station niet meer komt. Dit moet in de gaten gehouden worden.

De heer Den Ouden geeft aan dat het bijzonder is gegaan met dit onderwerp. Het is in bespreking tussen provincie en gemeente. Er lag een concept brief aan de Provinciale Staten, toen was net de gedeputeerde wisseling aan de orde. Er werd toen daarmee even gewacht. Het onderwerp stond op de agenda, maar het was nog geen officieel standpunt van de provincie en toen is er in de gemeente Alphen een presentatie gehouden van het station Hazerswoude en dat bleek ineens enkelspoor te zijn. Op dat moment is er gevraagd wat er aan de hand is. Dat is het enige wat er op dit moment over gezegd kan worden. Er is een bestuursovereenkomst met de provincie en daar staat de verhoging van de frequentie in. Er zal zeer kritisch gekeken worden, als het plan doorgaat, of het een betrouwbare dienstregeling blijft. Provincie beweert dat het kan. De laatste woorden zijn er nog niet over gezegd.

26 maart 2015

De heer Bouter wil graag meer weten over de stand van zaken van het Recreatieve Transferium. De eerste vraag is hoe is de stand van zaken van fietsenverhuur, want dit is een belangrijk onderdeel van het toeristische opstappunt. Tweede vraag is hoe het zit met de grondoverdracht, is dit al rond?

De heer De Gans wil vooraf ingaand op de vraag vaststellen dat hij ambtelijk heeft gevraagd of er een overzicht kan komen over de stand van zaken waarbij allereerst gekeken wordt wat oorspronkelijk in 2010 de minimale eisen en wensen zijn geweest. Vervolgens is er in de Raad een programma vastgesteld in 2011 en daarna is er in het college nog een besluit geweest over een wijziging is het bestemmingsplan. De vraag over de fietsenverhuur: op dit moment zijn er contacten met partijen maar dat heeft nog niet geleid tot concrete afspraken. Er loopt een rechtszaak, maar dat gaat niet over een tijdelijke markt, maar over een standplaatsvergunning voor de tijdelijke verkoop van fruit en fruit-gerelateerde producten voor drie maanden. De zaak staat halverwege mei op de rol van de rechtbank dus de stand van zaken volgt nog. Bij de overdracht van de grond is recent met het college een voorstel geweest. Dat voorstel ligt nu bij de partijen waar de grond van overgenomen moet worden en hoe het geregeld moet worden. De verwachting is dat binnen nu en enkele weken de overdracht daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
26 maart 2015

De heer Wolters vraagt hoe het gesteld is met het inzet van de minibus, wordt daar gebruik van gemaakt en in welke mate?

Wethouder Ateş legt uit dat het College nog in overleg is met de politie over de zebrapaden rondom het dorpsplein. De politie heeft nog geen advies hierover uitgebracht.

Tevens geeft de wethouder aan dat de burgers op dit moment van plan zijn om zich te organiseren. De bewoners van de Rijndijk hebben grote zorgen uitgesproken over de verhuizing van Vliko. Het bedrijf heeft een aantal zaken, dat uit de burgeravond kwamen opgepakt. Tevens zullen ze binnenkort hun eigen integriteitsbeleid actualiseren. Daarbij worden de chauffeurs goed geïnformeerd over de routes die ze wel en niet mogen rijden.
Tot slot deelt de wethouder mede dat het bedrijf met een aantal bewoners in gesprek zal gaan.

26 maart 2015

Mevrouw Pleij-Bierman heeft een vraag naar aanleiding van LIS 10, het gaat om een presentatie dorpskern. Er is ook een bijeenkomst geweest van verschillende betrokken partijen en daaruit kwam een werkgroep voort. Zij hoopt dat de wethouder daarover iets kan vertellen.

De heer De Gans geeft aan dat die werkgroep recent bij elkaar is geweest namelijk 25 maart 2015. Er is gesproken over de presentatie zoals in de LIS en er zijn vervolgafspraken gemaakt over hoe de dingen opgepakt kunnen worden waarbij en de ondernemer zelf een rol heeft en de gemeente vooral een faciliterende en ondersteunende rol zal hebben om te kijken hoe er op korte termijn mogelijkheden gecreëerd kunnen worden zodat het dorpsplein en de kern aantrekkelijk en leefbaar blijven. Dit is tegelijkertijd ook voor de langere termijn.

De bedoeling is dat ergens in april die bijeenkomst gepland gaat worden. Op die bijeenkomst is de bedoeling dat combinatie plaatsvindt van de bespreking van de regionale Retailvisie en wat daarover in staat voor Zoeterwoude.

29 januari 2015

De heer Goossen maakt zich zorgen over de afscheiding tussen het fietspad Zuidbuurtseweg en de weg. De afscheiding is zo klein en laag dat er eigenlijk een extra passeervak gecreëerd is. Dit is een gevaarlijke situatie, kan de gemeente hier wat aan doen?

Wethouder Den Ouden legt uit dat het fietspad nog niet helemaal klaar is. De bedoeling is dat de komende dagen extra voorzieningen worden aangebracht, waaronder aan die plaatsen waar weinig berm zit tussen fietspad en weg. Daar komen kleine paaltjes die het fietspad en wegdek onderscheidt.
29 januari 2015

De heer Goossen vraagt of op het Slingerland terrein alles wat illegaal gebouwd is ook daadwerkelijk is weggehaald?

Burgemeester Bloemen kan niet aangeven of Slingerland daadwerkelijk alle illegale bouwwerken heeft weggehaald, ze zal dit uitzoeken.

29 januari 2015

Mevrouw Pleij vraagt of bij de nieuwe bushalten bij het Recreatief Transferium beplanting zal worden toegevoegd. Zullen de oude bushaltes verwijderd worden?

Wethouder Den Ouden geeft aan dat de nieuwe bushaltes in beheer zijn van de Provincie, hij zal daar aangegeven dat de wens is om beplanting aan te brengen. De oude bushaltes zullen weggehaald worden, nog niet is duidelijk wie dat moet doen.
29 januari 2015

De heer Haan deelt mede dat in de nieuwjaarsnacht een aantal jongeren op weg naar huis is mishandeld. Hij vraagt wat er wordt gedaan om dergelijke voorvallen te voorkomen.

Burgemeester Bloemen geeft aan dat zij niet bekend is met dit voorval, ze zal ernaar informeren bij de politie.
29 januari 2015

Mevrouw Rietdijk vraagt of het niet beter was geweest om de informatieavond over bakker Blok een paar maanden eerder te doen. De bestemming is veranderd, dit is de eerste keer dat dit gecommuniceerd is met de omgeving. Had dit niet eerder gekund? De parkeergelegenheid is een zorgpunt.

Wethouder De Gans vond het plezierig om te merken dat er veel jongeren aanwezig waren die belangstelling hadden voor de te bouwen woningen. De intentieovereenkomst met Rijnhart Wonen is pas eind december getekend. De bijeenkomst kon dus niet eerder gehouden worden. Daarnaast zakt de informatie van de gemeente relatief snel weg bij de burger, we moeten er dus aandacht aan blijven te besteden.

Zo blijft het collectieve geheugen op gelijk niveau. Eind vorig jaar is een verzoek tot het veranderen van de bestemming ingediend, waardoor er vijftien in plaats van tien woningen gerealiseerd zullen worden. Niet alle bewoners zullen een auto hebben, het aantal parkeerplaatsen is volgens verschillende berekeningen voldoende.

Facebook