Vragen aan het college (2016)

Vragen aan het college (2016)

Vragen aan het college (2016)

Raadsleden hebben het recht om tijdens een raadsvergadering vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders. Hieronder staat het overzicht van de vragen die door de PZ collegeleden aan het college zijn gesteld.

 

Vragen van PZ aan het college Antwoord van de portefeuillehouder
24 november 2016

Mevrouw Pleij heeft een vraag over de Factory Outlet in Zoetermeer. Er wordt flink onderzoek naar gedaan. Zij vraagt of Zoeterwoude een standpunt heeft met betrekking tot dit onderwerp en of dit standpunt duidelijk zal worden gemaakt richting de provincie. Wordt dit samen gedaan met Economie 71 of de Leidse regio.

Wethouder De Gans antwoordt dat net na de zomer het college van Zoetermeer de omliggende gemeenten en regio’s een tussentijdse presentatie heeft gegeven van de verschillende onderzoeken die op dat moment bekend waren. Dat waren tussentijdse resultaten. Vervolgens is vanuit Economie 71 aangegeven dat dit opgeschaald moet worden naar Holland Rijnland (HR). Vervolgens is er door HR een brief verzonden waarin is gewezen op zaken die in de onderzoeken onvolledig waren of om nader onderzoek vroegen. Deze brief is verstuurd. Hierin is ook aangedrongen op een duidelijke rol van de provincie Zuid-Holland. Tevens is gevraagd hoe dit zich verhoudt tot de Retailvisie van de Leidse regio. De onderzoeken zijn doorgegaan en het college van Zoetermeer heeft hierover een standpunt ingenomen. Zij hebben het rapport met de onderliggende onderzoeken naar hun gemeenteraad gestuurd. De raad gaat er over spreken.

In deze onderzoeken blijven echter ten aanzien van de onderwerpen, zoals aangesneden in de brief van HR, een aantal zaken open. Het gaat hierbij om zaken als: wat is het effect in de Leidse regio en de mogelijkheid van Sugar City wordt niet meegenomen. Ten aanzien van dit laatste punt merkt hij op dat het om een definitieve omgevingsvergunning gaat. Dit betekent dat hier dus nog een outlet komt en dit zal dan ook een extra effect opleveren. De brief vanuit HR is deze week opgesteld en wordt naar de raad van Zoetermeer gestuurd. De bedoeling hiervan is dat alle facetten die nog nader onderzocht moeten worden meegenomen worden in de besluitvorming. Zodra de raad van Zoetermeer er een besluit over heeft genomen, zal het formele traject gestart worden in het kader van herziening bestemmingsplan. In eerste instantie zal het gaan om de transformatie van het bestaande Woonhart. Hier zit ook het spanningsveld. Zoetermeer wil namelijk toestemming geven voor 18.000 in eerste instantie. De ontwikkelaar zegt echter dat er in de loop der jaren toegegroeid moet worden naar 30.000 om toekomstbestendig te zijn. Dit is dus een forse uitdaging. Het levert voor de Leidse regio een omzetverlies van meer dan zeven procent op. In de huidige markt is dit fors.

24 november 2016

Mevrouw Pleij vraagt naar wie de brief van Holland Rijnland is gestuurd.

 

Wethouder De Gans antwoordt dat deze brief naar het college van Zoetermeer is gestuurd. Dat was dus op basis van de toentertijd bekende rapporten. Vervolgens zijn er definitieve

stukken aangeleverd. Deze stukken heeft het college samen met het advies van het college naar de gemeenteraad van Zoetermeer gestuurd. Vanuit HR is nu een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Zoetermeer. Dit is deels een herhaling van zetten en verder een aanscherping van wat er niet klopt in het onderzoek.

24 november 2016

Mevrouw Pleij vraagt of er ook niet een brief naar de provincie Zuid-Holland gestuurd kan worden. Het lijkt of er daar met twee maten gemeten wordt.

Wethouder De Gans antwoordt dat de provincie ook betrokken is in het proces van de informele besprekingen waarbij de plannen zijn uitgelegd. De provincie wordt verder door HR ook gewezen op de oneffenheden. De reactie van de provincie is een beetje formalistisch.
Er wordt aangegeven dat er voor retail geen ruimte is binnen HR, maar wel binnen Haaglanden. Hij geeft aan dat er vanuit HR wordt ingestoken op de sturende rol van de provincie om hier de juiste stappen te nemen. Als er gekeken wordt naar de manier waarop het wordt aangepakt is het een mooie vorm van transformatie, maar tegelijkertijd zie je een forse impact op de rest van de retail.

De griffier meldt dat de gemeente Gouda zich heeft uitgesproken tegen de plannen. De volgende vergadering staat deze uitspraak van Gouda op de lijst ingekomen stukken.

27 oktober 2016

De heer Stuijt meldt dat er in een klein plantsoen 135 bomen zijn geplant op drie meter afstand van het raam van een bewoner. Hierdoor wordt het uitzicht van de desbetreffende bewoner belemmerd. Hij vraagt aan de wethouder om hiernaar te kijken.

De voorzitter meldt dat dit genoteerd is.

27 oktober 2016

De heer Wolters vraagt of het klopt dat er om de twee weken wordt gecontroleerd of de straatverlichting werkt?

Wethouder Den Ouden reageert dat dit regelmatig wordt gecontroleerd. Hier zijn normen voor.

27 oktober 2016

De heer Wolters geeft aan dat er voor de zomervakantie melding is gedaan van het niet functioneren van straatverlichting in de straat Reiger. De verlichting in deze straat is echter nog niet gerepareerd. Deze inwoner heeft een brief gestuurd richting de portefeuillehouder en heeft hier ook een korte reactie op ontvangen dat hier actie op ondernomen zou worden. Dit heeft echter niet tot een resultaat geleid. De heer Wolters constateert dat nu ook een tweede straatlantaarn defect is in dezelfde straat. Hij vindt het vooral jammer dat een burger nu het gevoel heeft dat hij voor niets deze melding heeft gedaan. Vervolgens vraagt de heer Wolters naar aanleiding van een voorgesprek met een ambtenaar over een bouwaanvraag. Dit gesprek ging over verduurzamen en energiebesparing. Hierbij is niet aangegeven wanneer de subsidieaanvraag ingediend moet worden. Hierdoor zijn er personen in een aantal gevallen de subsidie misgelopen.

De heer Wolters reageert op het antwoord van de wethouder dat het netjes zou zijn als de ambtenaar melding maakt van deze voorwaarde met betrekking tot deze subsidie tijdens het gesprek met de inwoner. De heer Wolters stelt voor om de verantwoordelijk ambtenaar opdracht te geven om tijdens het gesprek met de inwoner deze voorwaarde vermelden.

Wethouder Den Ouden antwoordt, met betrekking tot de straatverlichting, dat hij hier achter aan gaat. Hij merkt wel op dat indien er sprake is van een aansluitingsprobleem in de lantaarn dat dit verholpen wordt door Liander. Dit heeft in het verleden wat langer geduurd dan wenslijk is. De stand van zaken moet echter wel gemeld worden aan de indiener van de melding. Ten aanzien van subsidie inzake energiebesparing antwoordt hij dat het inderdaad een voorwaarde is voor de toekenning van de subsidie dat de aanvraag ingediend moet worden voordat de werkzaamheden ten behoeve van energiebesparing uitgevoerd worden. Dit staat echter helder vermeld op onder andere de website.

 

 

Wethouder Den Ouden reageert dat hij dit de desbetreffende ambtenaar hier op zal wijzen.

27 oktober 2016

De heer Goossen constateert dat het bedrijf Van Meurs verhuisd is naar de Papeweg.
De voorwaarde was dat het oude terrein zou worden herbestemd naar weiland. Is er een planning wanneer de herbestemming wordt uitgevoerd?

Wethouder De Gans zegt toe dat hij dit zal uitzoeken.

Noot griffie: onderstaand het antwoord van de wethouder:
In het bestemmingsplan Bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Van Meurs, artikel 3.3, lid 3, is hiervoor een voorschrift opgenomen. Dit voorschrift luidt: “Uiterlijk drie jaar na verlening van omgevingsvergunning voor vestiging van het loonbedrijf op de locatie Papeweg-Westeindseweg zijn de gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur en landschapswaarden’ ter plaatse van de locatie Zuidbuurtseweg in lijn gebracht met de bestemming”.

De omgevingsvergunning voor vestiging van het loonbedrijf aan de Papeweg-Westeindseweg is (volgens SBA) verleend op 1 juni 2015. Van Meurs moet van het bestemmingsplan de gronden van het oude terrein aan de Zuidbuurtseweg dus uiterlijk 1 juni 2018 in lijn brengen met de bestemming ANL.

Op dit moment vinden hiervoor diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. Zo is er in een asbestinventarisatie uitgevoerd en vindt er overleg met de gemeente plaats over oude bebouwing kan blijven staan als bijgebouw bij de woning.

29 september 2016

Mevrouw Pleij vraagt wat de stand van zaken van het project Weidelaan is. Tevens geeft zij aan dat op de website vermeld staat dat de oplevering van de samenwerkingsovereenkomst in het tweede kwartaal plaatsvindt .

Wethouder De Gans meldt dat er op dit moment nog geen ontwikkelingen te melden zijn. Ten aanzien van de vraag over de samenwerkingsovereenkomst meldt hij dat hij hier op terug komt.

7 juli 2016

De heer Wolters geeft bij de uitvoering van het 3D beleid aan dat m.b.t. mensen die gebruik maken van de sociale voorzieningen, er een aantal zaken zijn die soms niet lopen zoals het moet. Het is mooi om te zien dat wij het goed op orde hebben, maar ik zou wel eens willen weten hoe gebruikers van de voorzieningen over de invulling van ons 3D beleid denken.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat we in het kader van de WMO verplicht zijn om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. De uitslagen zijn deze week beschikbaar en komen naar de raad toe. Dat geeft in elk geval een eerste beeld.

26 mei 2016

De heer Goossen vraagt of het mogelijk is om een korte status te geven over de voortgang regiegroep sportstimulering. Uit berichten blijkt dat het voor het budget van 2016 vrij lastig is een passende bestemming te vinden die ook past bij wat uiteindelijk bedoeld was in de motie sportstimulering die vorig jaar aangenomen is. Het heeft nu het gevolg dat de individuele verenigingen een beroep doen op uitkering uit die gelden. Mocht dit waar zijn, lijkt het niet de bedoeling dat het budget daaraan besteed wordt.

De voorzitter geeft aan dat het niet helemaal juist is wat de heer Goossen vernomen heeft. Het budget is bedoeld voor de Street Workout. Daar is een kink in de kabel gekomen omdat een van de trekkers ziek is geworden. De andere voorstellen zijn in de laatste vergadering van de werkgroep besproken. Vervolgens heeft het college besloten gelden toe te kennen. Er werd een training gegeven aan SJZ en ze vertellen daarna hoe het is bevallen.

26 mei 2016

De heer Goossen geeft aan dat het uiteindelijke doel was het combineren van het sportaanbod voor de inwoners van Zoeterwoude los van het individuele verenigingsbelang, staat dat nog steeds?

De voorzitter geeft aan dat er heel erg op wordt gelet dat als er bijvoorbeeld een aanvraag is er wordt gekeken of, dat enigszins gezamenlijk met andere verenigingen of scholen kan worden gedaan. Er is een aanbod in De Klaverhal en De Eendenkooi gegeven, maar dat werden door meer verenigingen gebruikt. De training van SJZ was een goed initiatief van hoe kunnen we die kennis die daar opgedaan wordt, breder uitmeten. Het is niet zo dat individuele vragen van verenigingen sowieso afgewezen worden. Dat is niet de bedoeling van de motie die vorig jaar is aangenomen.

26 mei 2016

De heer Goossen vraagt aan het college een statusrapport halverwege dit jaar hoe het nu gaat met de verdeling hiervan.

De voorzitter geeft aan dat ze gaan meten na 8 maanden en dat er daarna naar teruggekoppeld gaat worden richting raad, zowel stand van zaken budget als de activiteiten.

26 mei 2016

De heer Bouter wil iets zeggen over het kavelpad van Captein. De kwestie heeft inmiddels disproportionele vormen aangenomen. Hij wil graag met name in het kader van transparantie een schriftelijke toelichting op de verantwoording van de handelswijze c.q. de rol van de gemeente in deze kwestie. Hij ziet dit graag met enige spoed tegemoet.

De heer Bouter geeft (als opmerking op het antwoord van de voorzitter) aan als het maar zo spoedig als mogelijk is en dat het een analyse is van de hele kwestie. Dus een verantwoording van hoe de gemeente vanaf het begin heeft gehandeld.

De voorzitter vraagt de heer Bouter akkoord te gaan dat dit pas wordt gedaan nadat er een rechterlijke uitspraak is gekomen. Bovendien komt in een deel van de uitspraak te staan wat er precies is gebeurd.

 

De voorzitter geeft aan dat er zodra er een uitspraak is van de rechter, er een toelichting van de kant van de gemeente komt.

21 april 2016

Mevrouw Pleij-Bierman heeft een vraag naar aanleiding van de vraag van de heer Bakx van 24 maart 2016 over de Noordbuurtseweg. Toen was de vraag of er plannen waren om deze weg opnieuw in te richten. Het antwoord was toen nee. Zij wil de vraag toch nogmaals met een andere insteek stellen, met name op het oog van de veiligheid van de fietsers. Is het toch mogelijk, zonder de weg opnieuw in te richten, te kijken of er bijvoorbeeld handhaving kan komen. Kunnen we misschien een creatievere manier verzinnen voor de veiligheid van de fietsers.

Wethouder Den Ouden geeft aan er met de afdeling verkeer naar te kijken en te bespreken wat er gedaan kan worden.

21 april 2016

De heer Goossen geeft aan dat de bewoners van het buitengebied zich irriteren aan een aantal zaken. Een daarvan is de keuze van de gemeente om de gemeenteberichten te verspreiden via het Leidsch Nieuwsblad. Die wordt daar niet bezorgd. Zou het niet per mail naar die bewoners verstuurd kunnen worden.

De voorzitter geeft aan dat de heer Harland er voor zal zorgen dat het nog een keer in de gemeentelijke advertentie komt. Gelderswoude heeft een groepsapp daar wordt het naar gestuurd. Voor de Geerpolder gaat de heer Goossen daar voor zorgen.

21 april 2016

De heer Wolters geeft aan dat met het referendum bij het stembureau van Emmaus duidelijk stond : van 09:00 uur tot 12:00 uur. Heel veel mensen stonden 07:30 uur of ’s avonds na het werk tevergeefs bij Emmaus om te stemmen. Als er nou weer een referendum is, dan is het goed als er bekend gemaakt wordt dat bij Emmaus van 09:00 uur tot 12:00 uur gestemd kan worden.

De voorzitter geeft aan dat de bekendmaking van de openingstijden overal opgeplakt is, maar een aantal mensen heeft dat gemist. Daar moeten we dus de volgende keer op letten.

21 april 2016

De heer Wolters geeft aan dat afgelopen weekeend kermis is geweest bij De Eendenkooi.
De Eendenkooi heeft vlak voor dat het stembureau ingericht werd, via de medewerkers van de gemeente te horen gekregen dat die kermis in het weekend zou plaatsvinden. Er zijn heel veel festiviteiten in het weekend bij De Eendenkooi, dan is het heel onhandig dat ze niet van te voren op de hoogte gesteld worden van het feit dat er een activiteit plaatsvindt. Dat betekent dat er heel veel gedoe is geweest met parkeren rondom die twee activiteiten.

De voorzitter geeft aan dat de vergunning wordt gepubliceerd. Ook zal zij het Oranje Comitee vragen om de beheerder van De Eendenkooi op de hoogte te houden.

24 maart 2016

De heer Bouter geeft aan dat al heel lang 1 windmolen aan de A4 is weggehaald Hoe is nu de stand van zaken. De huidige windmolen is afgeschreven.

Wethouder De Gans geeft aan dat in oktober 2014 de omgevingsvergunning is afgegeven voor de nieuwe windturbines. Al snel daarna is in de Tweede Kamer de discussie gekomen over windturbines en subsidies voor windturbines op plaatsen waar al eerder een windturbine stond. De betreffende partij is de afgelopen tijd heel druk geweest om te kijken van hoe kan de subsidie alsnog rond gekregen worden. Uiteindelijk had hij daar zijn stukken voor aangeleverd. Alles was in orde, maar vervolgens kreeg hij te horen dat het potje leeg was. Heel recent is er weer een nieuwe SDE-regeling als het gaat om subsidies voor windturbines. Op dit moment is hij in het kader van de nieuwe regeling van zou er in de tweede helft van het jaar subsidie gekregen kunnen worden. De turbine die er nu staat is al verkocht en de kans is dus groot dat het ook weggaat.

24 maart 2016

De heer Wolters vraagt naar aanleiding van een radiobericht over 400 miljoen budget ten behoeve van het verduurzamen van huurwoningen wat in een pot zit die beheerd wordt door Maxime Verhagen. In hoeverre gebeurt daar iets mee in Zoeterwoude?

Wethouder Den Ouden geeft aan niet uit zijn hoofd te weten om welke potje het gaat. Er is in elk geval regionaal een bouwloket waar zowel Bouwend Nederland als de club van installateurs VNI in meedoen. Het zou kunnen zijn dat dat bedoeld wordt. Hij geeft aan het te laten uitzoeken.

Noot griffie:
Het gaat om de STEP (stimuleringsregeling energieprestatie huursector) regeling (geldig vanaf 1 juli 2014 en tot en met 2017), die bedoeld is voor verhuurders van sociale huurwoningen. Deze kunnen subsidie krijgen als ze woningen drie labelstappen verbeteren en als de huurprijs onder de liberalisatiegrens blijft. Bovendien moet er een recent energielabel zijn.

24 maart 2016

De heer Wolters vraagt naar aanleiding van een bericht in het Leids Dagblad van 25 februari over ” Leiden toont zich ” digitaal” volwassen , Leiderdorp en ook Zoeterwoude niet”. Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Deloitte blijkt dat o.a. Zoeterwoude op het gebied van digitale volwassenheid (dienst of product makkelijk via internet te regelen) zeer laag scoort en wel met 38 procent (Leiden 83 procent). Zijn vraag is, is deze score bekend en zo ja wat doet Zoeterwoude hier mee?

De voorzitter meldt dat het de raad bekend zou moeten zijn dat wej wat zouden achterlopen, omdat in de jaarrekening 2014 gemeld is dat het aantal digitale producten voorlopig even niet zou toenemen omdat er een nieuwe digitale formulierengenerator op de website moet komen. Die is in januari geïmplementeerd en sindsdien zijn er al weer vier producten bijgekomen. Dus die 38% is al gestegen. Wij hebben nog een aantal formulieren die nog moeten gedaan worden.

24 maart 2016

Mevrouw Rietdijk geeft aan dat als je het dorp binnenfietst vanuit de A4, er daar twee/drie lantarenpalen kapot zijn.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat hij het zal melden. Bewoners kunnen dit ook melden bij het Klanten Contact Centrum. De voorzitter voegt toe dat het formulier om een melding te doen inmiddels gedigitaliseerd is.

24 maart 2016

Mevrouw Rietdijk geeft aan dat bij Paardekooper nog steeds de hekken om het stuk bouwland zitten. Zij vraagt zich af of daar vorderingen zitten m.b.t. de ontwikkeling van de twee woningen die daar zouden kunnen komen.

Wethouder De Gans geeft aan dat hij niet concreet de laatste stand van zaken heeft. Hij gaat de raad hierover mailen.

18 februari 2016

De heer Wolters geeft aan gehoord te hebben dat er ernstige overlast is ten aanzien van parkeren van vrachtwagens in de Grote Polder. Er zijn particuliere beveiligers voor na 22:00 uur. Kunnen zij niet de bevoegdheid van een BOA krijgen?

De voorzitter geeft aan dat in het college van 16 februari 2016 een brief van de vereniging werd besproken. Een van de suggesties is om bepaalde medewerkers van het beveiligingsbedrijf aan te wijzen als BOA. Dit moet ook met de politie worden besproken. Ze geeft aan dat het probleem bekend is.

18 februari 2016

Mevrouw Rietdijk heeft een vraag n.a.v. een artikel uit het NRC van 13 februari 2016. Zoeterwoude werd genoemd als een gemeente die thuiszorg slecht zou betalen. Zij vraagt of Zoeterwoude een contract heeft met TSN thuiszorg en of er ten opzichte van andere gemeenten slecht wordt betaald.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, en Zoeterwoude dezelfde tarieven hebben. De andere gemeenten hebben wel cliënten van TSN. Als 4 Leidse gemeenten hebben we wel een contract met TSN, alleen in Zoeterwoude zijn er geen cliënten thuiszorg TSN.

28 januari 2016

Mevrouw Pleij-Bierman vraagt wanneer het verslag komt wat betreft de poort naar het Groene Hart.

Wethouder De Gans geeft aan dat hij heeft toegezegd dat het richting de raad komt wanneer het er is.

28 januari 2016

De heer Goossen geeft aan dat zijn vraag gaat over het omgevingsplan landelijk gebied en het proces daarvan. Hij geeft aan dat er een aantal inloopbijeenkomsten zijn geweest die goed werden bezocht. Daarnaast heeft hij kennisgenomen van www.watgebeurterinzoeterwoude.nl. Een goed overzicht van hoeveel gebruik er wordt gemaakt en hoe er geluisterd wordt naar de inwoners is er niet.

Wethouder De Gans geeft aan dat hij eind vorige week aan de fractievoorzitters een e-mail heeft gestuurd over dat er op 10 februari 2016 een avond georganiseerd wordt waarbij het gaat over De Brede School en bibliotheken. Op dezelfde avond in de regio wordt de avond over de regionale omgevingsvisie georganiseerd. Om te voorkomen dat de raad moet kiezen tussen twee essentiële onderwerpen, heeft hij het voorstel gedaan om op 7 maart 2016 de raad over de omgevingsvisie bij te praten.
28 januari 2016

De heer Goossen vraagt of er ook meer avonden voor de inwoners komen.

Wethouder De Gans geeft aan dat het goed mogelijk is. Er wordt gekeken waar de spanningsvelden liggen aan de hand van wat er uit de inloopmomenten van december gekomen is.

28 januari 2016

De heer Goossen vraagt of er al een beeld is wanneer de Zuidbuurtseweg afgesloten wordt in het zicht van de kadeverbetering.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat de planning was om voor de kerst al met de Zuidbuurtseweg te beginnen, maar er was toen enige discussie met de aannemer en ingenieursbureau over technische zaken. Een en ander moest nog besteld worden en daardoor is het vertraagd. Hij verwacht dat ze op korte termijn beginnen.

Facebook