Vragen aan het college (2017)

Vragen aan het college (2017)

Vragen aan het college (2017)

Raadsleden hebben het recht om tijdens een raadsvergadering vragen te stellen aan de burgemeester en wethouders. Hieronder staat het overzicht van de vragen die door de PZ collegeleden aan het college zijn gesteld.

 

Vragen van PZ aan het college Antwoord van de portefeuillehouder
23 november 2017

De heer Wolters vraagt naar aanleiding van de grondexploitatie van de Zwethof of, in tegenstelling tot eerdere negatieve berichten, de positieve resultaten gecommuniceerd kunnen worden.

Wethouder De Gans neemt aan dat de heer Wolters het heeft over het stuk wat op de Lijst Ingekomen Stukken stond, dat is inderdaad ook de stand van zaken in de tekenen van de SOK voor Zwethof en daarin is ook financieel verslag gedaan over datgene wat de onderhandelingen hebben opgeleverd. Dat laat ten opzichte van alles wat we in de afgelopen jaren hebben moeten afboeken voor allerlei omstandigheden, laat dat inderdaad een duidelijk verbetering zien ten opzichte van wat we in de jaarrekening daarover hebben staan. Dus wat dat betreft ook de complimenten aan de ambtenaren die met name die onderhandelingen gedaan hebben gaan overbrengen.

26 oktober 2017

De heer Bouter vraagt zich af of in hoeverre er enige voortgang is met het aanstellen van een verkenner met betrekking tot het vervolg Samenwerken Leidse Regio.

 

De voorzitter geeft aan dat zij een paar dagen geleden een e-mailbericht heeft gekregen waarin een B&W voorstel wordt aangekondigd, wat dan a.s. dinsdag in het college moet komen, en daar staat dan iets van een procedure in.

28 september 2017

De heer Wolters geeft aan dat er al meer dan 6 maanden een auto op de parkeerplaats van
La Place staat en dan bij een laadpaal. Er is ruim 3 maanden aangegeven dat de eigenaar de auto moet ophalen. Het is best vervelend als iemand zijn auto afdankt en het parkeert op een plek waar een laadpaal staat, waardoor die laadpaal niet goed gebruikt kan worden.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat het Zoeterwouds grondgebied is, maar de grond is eigendom van de provincie. Ik weet uit politieberichten dat daar actie is ondernomen door de politie om de eigenaar aan te schrijven.
De Voorzitter geeft aan dat de politie het niet weghaalt, de grondeigenaar zou dat moeten zijn en dus de provincie in dit geval. Medewerkers zijn in contact met provincie, maar die lopen niet zo hard. De politie heeft onderzocht dat het in ieder geval niks met criminaliteit heeft te maken.

28 september 2017

De heer Wolters geeft aan dat afgelopen maandag een bericht in de krant verschenen over de belastbaarheid van diensten die vermeent afnemen van de gemeenschappelijke organisaties oftewel de BTW-heffing. Dat zijn zaken waar we ons toch wel ongerust over moeten maken. Ook gezien het feit dat we binnenkort de begroting voor ons neus krijgen, zou ik graag willen weten of het hier ontvangen is en wat daar de mening over is.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat dit aanleiding is van berichten die in het Binnenlands Bestuur zijn verschenen en van daaruit zijn ze weer in de krant gekomen. Wij hebben fiscaal juridisch advies gevraagd bij onze mensen van het Servicepunt en wij maken ons daar niet al te grote zorgen over. Het heeft te maken met een koepelvrijstelling. Als dus een totaal is van aangesloten clubs, dan hoeven de leden geen BTW te betalen. Dat gold niet voor het Servicepunt. Wij betalen voor het Servicepunt gewoon BTW en dat kunnen wij dan weer compenseren bij BTW-compensatiefonds. Er zijn ook gemeenschappelijke regelingen bijvoorbeeld de veiligheidsregio waar wij geen BTW betalen, maar dat schijnt weer op een andere grond te zijn dan die koepelvrijstelling die nu door deze rechter is verworpen. Dus op dit moment maken wij ons er niet zo veel zorgen om, maar het staat overigens in de najaarsnota die we vandaag hebben vastgesteld. Hier staat het keurig zwart op wit en beter dan dat ik het kan vertellen.

31 augustus 2017

Mevrouw Pleij-Bierman geeft aan dat zij een vraag heeft over het Graalhuis. Het is een mooie organisatie en het loopt goed. Het heeft een goed doel. Veel mensen komen spullen brengen en kopen. Het Graalhuis zit in de pastorie van de kerk en de pastorie gaat verkocht worden.
Wij maken ons zorgen hoe het verder gaat. Misschien kunnen we wat met zijn allen bedenken of er andere locaties zijn.

 

De voorzitter geeft aan dat er over verschillende mogelijkheden gepraat is. Hoe het precies zit, weet zij ook niet. Er is geen recente vraag of de gemeente ook wil duwen of trekken. De stichting is zelf met veel vrijwilligers aan het denken.

6 juli 2017

Mevrouw Pleij-Bierman vraagt of ons college al een idee heeft over hoe men tegen over de ijshallen van Leiden staat.

De voorzitter geeft aan dat er afgelopen maandag een ontbijt geweest. Daar is geïnventariseerd. We hebben als college nog geen standpunt ingenomen. We komen bij u terug als we een standpunt hebben. Ik heb wel uitgelegd dat bij andere verzoeken de gemeente altijd zegt van nou een leuk plan, hoe ga je dat regelen. De ijsclub wil een skatebaan, dat is een leuk plan maar hoe ga je het uitvoeren.

 

6 juli 2017

De heer Goossen geeft aan dat minister Plasterk de stekker heeft getrokken uit het project Basis Registratie Personen. Persoonlijk vindt hij dat jammer. Hij weet dat gemeente behoorlijke ambitie heeft gehad om daaraan deel te nemen, volgens hem zelfs een van de twaalf koplopers. Hij kan zich voorstellen dat dit gevolgen heeft voor de gemeente. Wat zijn op termijn de gevolgen op financieel gebied en op het gebied van dienstverlening naar onze inwoners toe.

De voorzitter is ook zeer verbaasd dat de stekker er zomaar wordt uitgetrokken. Ze heeft nog geen contact gehad met de ambtenaar, wel vastgesteld dat wij inderdaad koploper-gemeente zijn. De voorzitter zegt toe een A-4tje te zullen laten maken om even uit te leggen wat de stand van zaken is.

6 juli 2017

De heer Wolters geeft aan een aantal weken terug een artikel te hebben gelezen in het Leidsche Dagblad over de organisatie Vrijetijdsbesteding Thuishulp en Vormingsactiviteiten. Dat is een organisatie die bestaat voor mensen met een beperking. Die stichting verkeert in ernstige financiële problemen. In het verleden werd het gefinancierd door het rijk en nu wordt het door de gemeente Leiden betaald. Maar het is een voorziening die niet alleen Leiden treft, maar ook mensen in onze gemeente. Hij wil graag een pleidooi houden om te kijken wat wij vanuit onze gemeente kunnen doen om te voorkomen dat deze zeer zinvolle organisatie ten onder gaat.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat het volgens hem een soort nevenclub is van de stichting MEE. Tot nu toe hebben wij stichting MEE normaal van geld voorzien. Hij heeft ook niets van hen vernomen, maar zal het wel navragen.

20 april 2017

Mevrouw Pleij-Bierman geeft naar aanleiding van een artikel uit het Leidsch Dagblad aan dat de wachtlijsten veel te lang zijn bij de Jeugd GGZ. We hadden in januari een bijeenkomst over jeugdzorg waar het specifiek ging om wachtlijsten. Zoals we in dit artikel lezen is daar niet heel veel aan veranderd. Hoe zit het in Zoeterwoude?

De voorzitter geeft aan dat we als gemeente niet weten hoeveel kinderen we in zorg hebben en of dat veel of weinig is. Wij krijgen ook aan het einde van jaar iets door, maar of dat veel of weinig is zegt ook niks over de zwaarte van de zorgvragen.

1 juni 2017

De organisatie van de wielerronde is voor een verrassing gesteld dat er dit jaar €600,– gevraagd wordt voor het plaatsen van drangrekken voor de wielerronde. Ze vragen zich af waar dit vandaan komt en of andere organisaties dat ook dienen te betalen.
De heer Stuijt geeft aan dat hij zich hierover verbaast. Hij geeft aan dat ze elk jaar €600,– op hun begroting hebben staan voor dranghekken. Hij weet dat de gemeente een paar jaar terug vergeten is om in dat jaar het bedrag binnen te halen. Afgelopen jaar en twee jaar terug hebben we gewoon dat geld betaald.

Wethouder Den Ouden kan dit bevestigen.

23 maart 2017

Mevrouw Rietdijk vraagt over Utopia en de hangjongeren in dat gebied wat er nu verder gedaan wordt. Dus hoe gaan we verder met de klachten om.

 

 

De voorzitter geeft aan dat er afgelopen weekeinde een mishandeling is geweest. Aan de bestuurssecretaresse is gevraagd om het werkgroepje uit de raad via datumprikker weer uit te nodigen voor een bijeenkomst samen met het bestuur van Utopia, want ze hebben (nadat ze eerst niks hadden laten horen) uiteindelijk een voorstel gedaan. Zij wil dat graag bespreken met de verschillende raadsleden en met het bestuur.

23 maart 2017

De heer Stuijt geeft aan dat anderhalf jaar geleden een motie is aangenomen betreffende vervanging bomen aan de Nieuweweg. Hij geeft aan de laatste tijd veel te fietsen over de Nieuweweg om te kijken of ze er al staan. Binnenkort gaan de vogels nestelen. Dus er moet heel snel wat gebeuren wil het tijdig aangepakt worden. Wat is de stand van zaken?

Wethouder Den Ouden geeft aan dat het een vervelend verhaal is wat betreft de bomen aan de Nieuweweg. De planning was dat in april geplant zou worden. In het raadsbesluit stond in de planning dat het dus nu in het voorjaar zou gebeuren, maar dat gaat niet door. Dat heeft te maken met dat er te laat een ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Er bleek dat het wellicht een doorgaande route is voor vleermuizen. Als het ecologisch onderzoek wel op tijd was gedaan, dan had het ook niet gekund. In mei gaat sonaronderzoek plaatsvinden en vervolgens moet er een ontheffing bij de provincie gevraagd worden. Kortom, het heeft vertraging.

23 februari 2017

De heer Goossen vraagt naar de status met betrekking tot de publicatie van de geluidsopnamen van de vergaderingen van de gemeenteraad op de gemeentelijke website.

Burgemeester Bloemen antwoordt ten aanzien van de geluidsopnamen dat dit onderwerp tijdens elke vergadering van het presidium wordt behandeld. Zij geeft dan ook aan dat de heer Goossen de laatste stand van zaken bij de fractievoorzitter kan navragen.

23 februari 2017

De heer Goossen vraagt wat de stand van zaken is ten aanzien van het gesprek dat gearrangeerd zou worden met het bestuur van Utopia over de vermeende overlast.

Burgemeester Bloemen meldt dat zij kort voor haar vakantie nog had gesproken met het bestuur van Utopia, want zij zouden reageren op het gesprek dat in de raadzaal is gehouden met onder andere burgers, politie en raadsleden. Zij heeft aangegeven dat zij op een bepaalde datum in maart een plan van Utopia wil hebben. Het is namelijk onacceptabel dat inwoners van Zoeterwoude overlast ervaren van de bezoekers van Utopia. Zij heeft ook aangegeven dat de gemeente hier een klein budget beschikbaar voor kan stellen om mee te helpen. Ze is benieuwd wat het bestuur van Utopia aan zal dragen.

23 februari 2017

De heer Goossen geeft aan dat de bewoners van het buitengebied zich irriteren aan een aantal zaken. Een daarvan is de keuze van de gemeente om de gemeenteberichten te verspreiden via het Leidsch Nieuwsblad. Die wordt daar niet bezorgd. Zou het niet per mail naar die bewoners verstuurd kunnen worden.

De voorzitter geeft aan dat deze mogelijkheid al bestaat en dat de heer Harland er voor zal zorgen dat het nog een keer gepubliceerd. Gelderswoude heeft een groepsapp daar wordt het naar gestuurd. Voor de Geerpolder gaat de heer Goossen daar voor zorgen.

23 februari 2017

De heer Goossen meldt dat er afgelopen week een artikel in het Leidsch Dagblad over de dienstverlening van Servicepunt71 is verschenen en dan in het bijzonder over de ICT beveiliging van Servicepunt71. Hij vraagt aandacht voor de kwetsbaarheid van het gemeentelijke dataverkeer als dit door een kabel gaat die door Servicepunt71 wordt beheerd. Hij verzoekt om een schriftelijke kwetsbaarheidsanalyse aan te leveren ten aanzien van de ICT dienstverlening van het Servicepunt en met betrekking tot de kans dat geclassificeerde gegevens van de gemeente door derden kunnen worden benaderd. Tot slot meldt hij dat in het artikel vermeld staat dat de Leidse politiek in april samen met andere raden het toezicht beter wil organiseren. Hij neemt aan dat de Zoeterwoudse raad hier ook wordt voor benaderd en dat hiervoor een vrijwilliger kan worden aangewezen.

Ten aanzien van de vraag over de ICT dienstverlening meldt de voorzitter dat het verslag van de accountant in januari al beschikbaar was. Zij heeft toen direct aan de directeur gevraagd of het hier alleen gaat om het Servicepunt of dat het ook een onderdeel van de gemeente Leiden betreft. De directeur gaf aan dat het Servicepunt er ook mee te maken heeft, maar voor een klein gedeelte. Zij heeft niet vernomen dat er aan de bestuursleden van het Servicepunt een e-mail is toegezonden waarin melding wordt gemaakt van een lek. In de krant is vermeld dat het wagenwijd open staat. Ze kan niet bevestigen dat dit het geval is. Zij zal hier echter snel achteraan gaan. Ten aanzien van de opmerking dat de raden het toezicht gaan organiseren geeft zij aan dat het een gemeenschappelijke regeling is van colleges. Dit betekent dat de raden niet rechtstreeks toezicht hebben. De raden kunnen echter wel de colleges ter verantwoording roepen. Hier moeten wij echter wel opmerkzaam op zijn, want het kan niet zo zijn dat alle raden het Servicepunt ter verantwoording roepen. Dit zou namelijk betekenen dat dit langs de colleges gaat.

23 februari 2017

De heer Stuijt geeft aan dat er regelmatig wordt gesproken in deze zaal over woningbouw. Hij ziet dezer dagen een advertentie in de regionale krant voor AquaMarijn staan. Er zijn 58 woningen in de verkoop. Hij vraagt zich af of de gemeenteraad hier wellicht een besluit over had moeten nemen of valt dit allemaal binnen de regels van het bestemmingsplan.

De heer Stuijt vraagt of er ook een deel sociale woningbouw in dit plan zit.

 

Wethouder De Gans antwoordt dat AquaMarijn onderdeel is van het vastgestelde bestemmingsplan Hoog Swieten. Dit wordt nu opgeknipt in twee verschillende projecten en vindt plaats binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Het vraagt dan ook niet om een aanpassing van het planologisch beleid.

 

Wethouder De Gans antwoordt instemmend. Een deel is ook koop. In het plan wordt een splitsing gemaakt voor het gedeelte wat aan de oude Rijnzijde komt en er komt ook een gedeelte voor met name starters. Tot slot meldt hij dat er aan de regels wordt voldaan als het gaat om 35 procent sociale woningbouw.

23 februari 2017

De heer Wolters heeft een vraag die aanhaakt bij de vragen van de heer Goossen over Utopia. Hij heeft van een inwoner twee opmerkingen ontvangen over de overlast van de bezoekers van Utopia. Er is nog steeds sprake van glas op de tennisbaan. Hij heeft echter ook begrepen dat kinderen van 15 jaar alcohol hebben verkregen bij Utopia. Hij vindt dit zeer zorgwekkend. Wat gaat de gemeente hieraan doen?

Burgemeester Bloemen merkt op ten aanzien van de opmerking van de heer Wolters over Utopia dat zij hier achter aan gaat.

23 februari 2017

In het Witte Weekblad van 22 februari stond een artikel met als titel ‘Het dubbelspoor komt er niet’. Dit is een interessant verhaal. Volgens de heer Wolters heeft dit ook te maken met de frequentie op de lijn Leiden – Alphen aan den Rijn. De frequentie speelt ook een rol bij de vraag of er wel of niet een station komt. Hij is hier van geschrokken en hoort graag een reactie van de portefeuillehouder over de stand van zaken.

Ten aanzien van het dubbelspoor merkt wethouder Den Ouden op dat dit al langer speelt. Bij de eerste plannen van de RijnGouwelijn zou er flink wat extra spoor geplaatst worden met name bij Bodegraven en Alphen aan den Rijn. Uiteindelijk is gebleken dat dit niet of nauwelijks nodig was. Dit is dus een meevaller voor de provincie. Zelfs met twee stations is het mogelijk om een kwartierdienst uit te voeren. In de spits is er echter nu ook al een kwartierdienst tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het klopt dat er plannen zijn om de spoorfrequentie uit te breiden zonder dat er veel spoorinfrastructuur bij komt. Het heeft geen invloed op het aantal stations.

23 februari 2017

Tot slot is er een artikel verschenen in het Leidsch Dagblad over precarioheffing. De titel van dit artikel luidt: ‘Oneerlijke precarioheffing moet nodig op de schop’. Vervolgens leest de heer Wolters een gedeelte van het artikel voor: ‘Iedereen betaalt mee aan precarioheffing op leidingen van de energienetwerken. Deze kosten worden door de beheerders, zoals TenneT, Gasunie, Liander en Stedin, over alle klanten verdeeld.’ Er komen echter ook inkomsten uit die verdeeld worden over de gemeente. De heer Wolters vraagt of de gemeente Zoeterwoude daadwerkelijk ook inkomsten krijgt en in welke mate.

Wethouder Den Ouden meldt ten aanzien van de vraag over de precarioheffing dat niet alle gemeenten precario heffen. De beheerders hebben een gemiddeld tarief en dan is het bij wijze van spreken zo dat andere gemeenten meebetalen aan de belastingen in bijvoorbeeld Zoeterwoude. Er is echter geen sprake van dat Capelle aan den IJssel geld krijgt van Rotterdam of visa versa. Het is een gemeentelijke belasting. De inwoners van Zoeterwoude krijgen de kosten van elektriciteit en gas niet direct doorgerekend. In gemeenten waar geen precarioheffing plaatsvindt, is men iets minder voordelig uit, omdat ze wel mee moeten betalen aan de omslag die er op zit. Er is veel publiciteit omheen geweest, omdat een wetsvoorstel in de Tweede Kamer is behandeld. De Tweede Kamer heeft besloten om de precarioheffing in vijf jaar af te bouwen. Dit zal dan ook een effect hebben op de Zoeterwoudse begroting. 

23 februari 2017

Mevrouw Rietdijk geeft aan dat als je het dorp binnenfietst vanuit de A4, er daar twee/drie lantarenpalen kapot zijn.

Wethouder Den Ouden geeft aan dat hij het zal melden. Bewoners kunnen dit ook melden bij het Klanten Contact Centrum. De voorzitter voegt toe dat het formulier om een melding te doen inmiddels gedigitaliseerd is.

26 januari 2017

De heer Wolters heeft een vraag naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad met betrekking tot windturbines. In dit artikel is vermeld dat steeds meer windturbines in Zuid- Holland weggehaald worden in verband met de subsidieregeling. Hij vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de twee windmolenlocaties langs de A4.

Wethouder De Gans antwoordt dat de windmolens in Zoeterwoude overgegaan zijn naar Eneco. Prodeon heeft deze windmolens, op een enkeling na, overgedragen aan Eneco. Hij meldt dat hij recent met de mensen van Eneco heeft gesproken om te zien hoe de zaak verder opgetuigd kan worden en kan worden vlot getrokken. De problematiek is met betrekking tot de regels omtrent de subsidie nog hetzelfde als een jaar geleden. Er wordt nu gekeken in hoeverre er een alliantie gevormd kan worden, want er is namelijk wel een groeiende behoefte aan duurzame energie terwijl het aantal windmolens afneemt. Er is afgesproken dat vervolgens bezien zal worden hoe gezamenlijk het gesprek met de Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid gevoerd zal worden.

Facebook